ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20436143
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 44.210.237.158
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างงาน

1 ข้าว สวทช. นางศิริพร วัฒนศรีรังกุล 0 2564 7000 ต่อ 3442 siriporn@nstda.or.th
2 ข้าวโพด สวทช. น.ส.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ 0 2564 6700 ต่อ 3440, 3446  081-423 2385 , 089-498 4844 viraporn@nstda.or.th
3 ปาล์ม สวทช. น.ส.จันทนา  สุกใส 0 2564 7000 ต่อ 5387   087-036 7400 jantana@nstda.or.th
4 พืชผัก (พริก มะเขือเทศ และกลุ่มแตง สวทช. น.ส.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ 0 2564 6700 ต่อ 3440, 3446  081-423 2385 , 089-498 4844 viraporn@nstda.or.th
5 มันสำปะหลัง สวทช. น.ส.ธนพร กลิ่นเกสร 0 2564 6700 ต่อ 3449  tanapon@nstda.or.th
6 ไม้สัก สวทช. ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ 0 2564 7000 ต่อ 1361 thitapha@tmc.nstda.or.th
7 ยาง สวทช. ดร.กฤษฎา สุชีวะ 0 2564 6700 ต่อ 3450 krisdasc@mtec.or.th
8 อ้อย สวทช. น.ส.ธนพร กลิ่นเกษร 0 2564 6700 ต่อ 3449  tanapon@nstda.or.th
9 ลำไย สทอภ. นางรำพึง  สิมกิ่ง 02-141-4545 084 – 7518252 ramping@gistda.or.th
10 กุ้ง สวทช. น.ส.นุชจรี  พิสมัย 0 2564 6700 ต่อ 3429     081 - 401 5137 nuchjaree@nstda.or.th
11 ไก่ สวทช. น.ส.นิธิกานต์  อินทร 0 2564 7000 ต่อ 3438     089 - 771 1175 nitikan@nstda.or.th
12 โคนม สวทช. น.ส.นิธิกานต์  อินทร 0 2564 7000 ต่อ 3438     089 - 771 1175 nitikan@nstda.or.th
13 หมู สวทช. น.ส.นิธิกานต์  อินทร 0 2564 7000 ต่อ 3438     089 - 771 1175 nitikan@nstda.or.th

วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างรายได้    
1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ด้วยเทคโนโลยีซอฟแวร์ และสารสนเทศดิจิทอล สวทช. ดร.ปิยวุฒิ  ศรีชัยกุล 0 2564 6900 ต่อ 2424   089-188 9149 piyawut.srichakul@nectec.or.th
2 ยกระดับ SME ไทยในการสร้างและทดสอบเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรมผลิต Hard Disk Drive สวทช. นายสมชาย ฉินสกลธนากร 0 2564 6900 ต่อ 2601   081-939 9969 somchaic@nstda.or.th
3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สวทช. ดร.สุวิภา  วรรณสาธพ 0 2564 7000 ต่อ 71525   081-866 7639 suwipa@nstda.or.th
4 การขยายผลการผลิตพลังงงานและผลิตภัณฑ์จากชีวมวล วว. ดร.ธเนศ  อุทิศธรรม thanes@tistr.or.th 
5  โรงงานผลิตปุ๋ยโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง วว. ดร.สุริยา  สาสนรักกิจ 0 2577 9004 - 5 suriya@tistr.or.th
6 โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก สนช. ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส 081 839 6061  suraat@nia.or.th
7 การยกระดับความสามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อรักษาฐานการผลิตรถยนต์ สวทช. นายณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร 0 2564 6500 ต่อ 4003 nutthawat.rungsatianthorn@nstda.or.th
8 ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนรถไฟและระบบราง สวทช. ดร.นคร จันทศร 0 2644 8150 ต่อ 732 nakorn@nstda.or.th
9 การจัดตั้งเขตพื้นที่พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพแนวใหม่ในประเทศไทย (Medicopolis) ศลช.                ดร.กาญจนา ปานุราช 081-9135307  ganjana@tcels.or.th
10  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง สวทช. ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำsirasak@nanotec.or.th
11 ห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า วศ. ดร.พจมาน ท่าจีน pochaman@dss.go.th  โทร.02 201 7333 หรือ 085 043 9280
12 เพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยของอาหารแปรรูปไทยสู่ระดับสากล วว. ดร.โศรดา วัลภา โทร.  02 5779175-7 อีเมล์  sorada@tistr.or.th
13 อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า สวทช. ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย 0 2564 6900 ต่อ 72734 pabs@nnet.nectec.or.th /  suthee.phoojaruenchanachai@nectec.or.th

 วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างอนาคต   

1 การควบคุมการใช้สารรังสีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ปส.      น.ส. ศิริรัตน์  พีรมนตรี      02 -5795230 ต่อ 1411  081 - 8318240   Tanawan@oaep.go.th    geng_bear@yahoo.com
2 ความหลากหลายทางชีวภาพ : การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์  สวทช. ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 0 2644 8150 ต่อ 512 lily@biotec.or.th  
3 การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สทน. นางสาวนิภาวรรณ  ปรมาธิกุล  โทร 024018998 ต่อ 5205 pomnipa@yahoo.com
4 การวิจัยรังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย  สทน. นายสิริพล  เชื้ออินต๊ะ โทร 024018998 ต่อ 5929   081-810 2183  siripone@tint.or.th
5 การจัดตั้งสถาบันศึกษานิวเคลียร์ชั้นสูงเพื่อแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรนิวเคลียร์ สทน. นางสาวนิภาวรรณ  ปรมาธิกุล  โทร 0 2401 8998 ต่อ 5205 pomnipa@yahoo.com
6 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหาย สวทช. นางรังสิมา  ตัณฑเลขา  โทร 0 2644 8150 ต่อ 512   081-651 9465 rungsimat@nstda.or.th
7 การพัฒนาระดับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และการเกษตรในระดับนาโนด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สซ. ดร.ประพงษ์  คล้ายสุบรรณ์ โทร.044-217040  Pklysubun@slri.or.th,supagorn@slri.or.th
8 โครงการกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมในระดับอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา  มว. นางอัจฉรา เจริญสุข โทร.0 2577 5100  ต่อ 1347 /  2346 parima@nimt.or.th
9  ศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาโนเพื่อพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  สวทช. ดร.พัชรี กุลปวีณ โทร 02 -564 7000 ต่อ 6504 084 - 111 5374 patcharee@nanotec.or.th
10 โครงการแปรรูปมันสำปะหลังด้วยนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพเพื่อทดแทนพลาสติกสังเคราะห์  สนช. ดร.วันทนีย์ จองคำ โทร 089-894-0766   081-372-9163 อีเมล์ montha@nia.or.th
11 ศูนย์เครือข่ายเตือนภัยพิบัติโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศ สทอภ.           ดร.เชาวลิต   ศิลปทอง  โทร 089 - 2046947 chaow@gistda.or.th 
12 ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ความมั่นคง และการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น สทอภ. นางรำพึง  สิมกิ่ง 02-141-4545 084 – 7518252 ramping@gistda.or.th
13 ขยายการผลิตสาหร่ายเป็นอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร วว. ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์ 0 2577 9030  aparat@tistr.or.th
14 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ กระทรวงกลาโหม 1. พ.อ. เปรม  มีแก้ว 089 - 969 5123  /081-444 3353 Dstd.policy@gmail.com  สวทช. 2. ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม siwaruk.siwamogsatham@nectec.or.th 025646900 ต่อ 2521  (081 444 3353) 

วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างชีวิต   

1 นวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย  ศลช. นายวิวัฒน์  จันทรสาธิต โทร. 0891269925 อีเมล์ viwat@adtec.or.th
2 นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับคนไทย  สวทช. ดร.วันทนีย์ พันธชาติ 0 2564 6900 ต่อ 2470 wantanee.phantachat@nectec.or.th
3  แผนงานนวัตกรรมการผลิตยา วัคซีน สารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ สมุนไพร และอาหารเสริมจากงานวิจัยของประเทศไทย ศลช. นายกำจร  พลางกูร 02 - 644 9521  , 089 - 203 2003 kbalan@tcels.or.th 
4 แผนงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ศลช. ดร.นเรศ ดำรงชัย 081-8089180 / 02 -6445499 ต่อ 145 / 02-6449528 nares@tcels.or.th  / wasin@tcels.or.th 

วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างฐานความรู้   

1 การรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูง  อพวช. ดร. พิชัย  สนแจ้ง สาคร  ชนะไพฑูรย์ อีเมล์ nsm.orange@gmail.com

8.2 Talent Mobility และการใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

1 โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ สวทน. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ โทร.08-5067-1243 อีเมล์ kitipong@sti.or.th

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

พี่อ้อย สน.

  เห็นเรื่องนี้แล้วดีใจมากจ้าที่โพสต์ ขออนุญาตเพิ่มรายละเอียด ดังนี้

.      เรื่องเดิม

มติ ค.ร.ม. วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑.๑ การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗  มีองค์ประกอบหลัก ๔ ส่วน ได้แก่ ๑) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Grow & Competitiveness ๒) การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ๔) การบริหารราชการแผ่นดิน (Internal Process) รวมทั้งสิ้น ๒๘ ประเด็น โดยมอบหมายให้ วท. เป็นเจ้าภาพบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๑) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ ๘ การวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ๓ ประเด็นย่อย คือ
   ๘.๑) การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
   ๘.๒) การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) และการใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ๘.๓) การใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

๑.๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
   ๑) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน
   ๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
   ๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
   ๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   ๕) การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ
   ๖) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน 
   ๗) การเสริมสร้างความมั่นคง
   ๘) การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อบูรณาการภาพรวม

๒.  การดำเนินงานของ วท. และ สป.วท.
๒.๑ รมว.วท. ได้กำหนดให้จัดประชุมหน่วยงานในสังกัด วท. หลายครั้ง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ประเด็น ๘ การวิจัยพัฒนา โดยมีนโยบายให้จำแนกภารกิจหลักของ วท. ออกเป็น ๕ กลุ่มงาน และมีข้อสรุป ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีแผนงาน/โครงการ ของ วท. สำหรับข้อ ๘.๑) รวมทั้งสิ้น ๔๔ แผนงาน  ได้แก่
   ๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างงาน : ประกอบด้วย ๑๓ แผนงาน
  
 ๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างรายได้ : ประกอบด้วย ๑๓ แผนงาน
   ๓) กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต : ประกอบด้วย ๑๔ แผนงาน
   ๔) กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต : ประกอบด้วย ๓ แผนงาน
   ๕) กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างฐานความรู้ : ประกอบด้วย ๑ แผนงาน
สำหรับแผนงาน/โครงการ ของ วท. ภายใต้ประเด็นที่ ๘.๒) และ ๘.๓) มีประเด็นละ ๑ แผนงาน 

สามารถดูรายละเอียดและความคืบหน้าในเว็บระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหาร และบูรณาการยุทธศาสตร์ วท.http://valuechain.most.go.th/ ได้จ้ะ