ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22034483
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 18.232.31.206
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 

หลังจากได้เข้าฟังบรรยาย จากท่าน ปกท. ในเรื่อง  GANTT CHART S-curve และ Earned Value  ได้เข้าใจว่าแต่ละตัวทำงานอย่างไร และได้เข้าใจความสัมพันธ์ ของแต่ละตัวว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร และรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละตัว มีความแตกต่างกันในการนำไปใช้งาน สุดท้ายท่านก็ย้ำว่า นี่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้การบริหารโครงการประสบความสำเร็จ ผมได้รับไฟล์มาจากคุณฉัตต์ธิดา สน. เลยนำมาฝาก ครับ โดยเนื้อหาประกอบด้วย

 

1. GANTT CHART  แสดงความสัมพันธ์ของ 4 สิ่ง คือ ขอบเขตของโครงการ (Scope) และกิจกรรม(Activity) ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เวลา (Time) งบประมาณ (Budget)  และ Resource ซึ่งหมายรวมทั้ง คน เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

ข้อจำกัด 
ทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สถานะโครงการตอนนี้อยู่ตรงไหนในภาพรวมและกำลังจะไปไหน จะสำเร็จเมื่อไร ใช้งบประมาณไปอย่างไรเมื่อเทียบกับแผน 
 
2. S-Curve technique เป็นเทคนิคที่นำเอาข้อมูลในอดีตของโครงการหนึ่งๆ มาแสดงผลให้ดูเข้าได้โดยง่าย และสามารถใช้คาดการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นจากวิธีการดำเนินโครงการนั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ของโครงการที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมแบบเดียวกัน โดยใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์ และแสดงด้วยกราฟเส้น ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ให้ถูกต้องและแม่นยำ จะต้องการจำนวนข้อมูลจำมาก แต่ถึงอย่างไรการคาดการณ์อาจจะไม่ถูกต้องเพราะยังมีปัจจัยอีกมากที่จะทำให้ การดำเนินโครงการนั้นมีการดำเนินงานจากที่คาดการณ์ไว้ ดังนี้ การใช้ S-Curve technique จะแปรผลภายใต้เหตุผลของสมมุติฐานเท่านั้น 

S-curve ใช้แสดงเส้นทางสู่ความสำเร็จของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  โดยใช้อธิบายว่าประสิทธิภาพและความประหยัดต้นทุนของเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ ของ S-curve 
เป็นกราฟเส้นที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแกน X (เวลา) และแกน Y (ความสำเร็จของการดำเนินงาน) ใช้อธิบายความก้าวหน้าของโครงการในภาพรวมได้ 
 
3. Earned Value Management 

Earned Value Management เป็นเทคนิคเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง  (1) ค่าใช้จ่ายและ (2) ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับ (3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงาน 
ข้อมูลสำคัญ 3 ประการ  ที่เป็นส่วนประกอบในการบริหารงานแบบ  Earned Value : 
1. Planed value (PV) หรือ Budgeted cost of work scheduled (BCWS) หมายถึงต้นทุนทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติแล้วและถูกประมาณการไว้ตามแผนของงานหนึ่งจนกระทั้งถึงวันที่ทำการวัด
2. Actual cost (AC) หรือ Actual cost of work performance (ACWP) ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจริงจากทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อมเพื่อดำเนินการงานใดงานหนึ่งจนแล้วเสร็จจนกระทั้งถึงวันที่ทำการวัด
3. Earned value (EV) หรือ Budgeted cost of work performed (BCWP) มูลค่าโดยประมาณของงานใดงานหนึ่งที่ดำเนินการแล้ว   หรือต้นทุนของงานนั้นที่ได้ประมาณการไว้ตามแผนตั้งแต่ต้นเพื่อ  ที่จะดำเนินงานดังกล่าวตามปริมาณที่เกิดขึ้นจริงจนกระทั้งถึงวันที่ทำการวัด

การนำไปใช้ – ใช้ในการวางแผนและควบคุมการทำงาน   โดยจะต้องกำหนดขอบเขตและวิธีการวิเคราะห์  
ข้อดี 
ทำให้หัวหน้าโครงการทราบว่าสถานะโครงการตอนนี้อยู่ตรงไหนและกำลังจะไปไหน และคาดการณ์ได้ว่าจะสำเร็จเมื่อไร  
ข้อจำกัด
ไม่สามารถบอกคุณภาพของงาน หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ 
 
หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด