ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20436018
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 44.210.237.158
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

ในประเทศไทยมีการกล่าวถึงคำว่า Competency  กันมากในช่วง 5-6 ปีมานี้ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มีการศึกษามากว่า 50 ปีในสหรัฐอเมริกา ดูจากหนังสือที่เขียนโดย Orin B. Graff & Calvin M. Street 2 อาจารย์จาก Tennessee เมื่อปี ค.ศ. 1956 ท่านใช้คำว่า Competency Pattern มากำหนดคุณสมบัติของคนเป็นผู้บริหารการศึกษา ที่ผ่านมา Competency มีคำแปลภาษาไทยที่แตกต่างกันตั้งแต่แปลว่า ความสามารถ, ขีดความสามารถ, สมรรถนะ, สมรรถภาพ, และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แต่ความหมายของคำคำนี้ คืออะไรกันแน่

           Competency ต่างจาก Competence หรือไม่?

           เปิดหาคำว่า Competency ใน Dictionary หลายๆเล่มจะพบแต่คำว่า Competence มากกว่า

            คำว่า Competence จากพจนานุกรมภาษาไทยจะพบว่าคำๆนี้เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง มีความสามารถ ซึ่งสะท้อนความชำนาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่นๆเพียงพอในการทำงาน Longman Dictionary และ Oxford Dictionary ให้ความหมาย Competence เป็นทั้งคำคุณศัพท์ และคำนาม หมายถึง การมีความสามารถ หรือความรู้เพียงพอที่จะทำงานได้ตามมาตรฐาน (Satisfaction standard) แต่อาจไม่ทำให้ถึงกับดีกว่ามารฐาน (Not especially good, not excellent)

               การนิยาม Competency เช่นนื้มองว่าตรงกับแนวทาง Competency ในประเทศอังกฤษมากกว่าสหรัฐอเมริกา เพราะทางอังกฤษ รวมถึงประเทศในยุโรปใช้ Competency เพื่อกำหนดมาตรฐานชาติด้านความสามารถในการทำงานของคนที่ทำงานด้านอาชีวศึกษา (NVQ: National Vocational Qualification) ส่วนนิยาม Competency ในสหรัฐอเมริกาที่ David McClelland ให้ไว้ในปี 1973 นั้นมาจากการศึกษาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Superior Employees) ซึ่ง Competency ประกอบด้วยความรู้, ทักษะ, อุปนิสัย (Trait), บทบาททางสังคม (Social role), การรับรู้ตนเอง (Self image) และแรงจูงใจ (Motive)

         ดังนั้นคงตอบได้ว่า Competency และ Competence มีความหมายเช่นเดียวกันได้ตามแนวทางการศึกษาของอังกฤษและประเทศในกลุ่มยุโรป แต่แตกต่างกันในนิยามของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดว่า Competency หมายถึงคุณลักษณะที่เป็นเลิศ ไม่ใช่แค่คุณลักษณะมาตรฐานธรรมดา

Competency คือ Ability หรือ Capability กันแน่

             Ability และ Capability มีความหมายแตกต่างกันทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำว่า Ability แปลเป็นไทยว่า ความสามาถ ซึ่งมีความหมายกว้างมาก ส่วน Capability แปลว่า ประสิทธิภาพ, สมมรรถภาพ, สมรรถนะ, และปริมาณบรรจุ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษแปลคำ 2 คำนี้ยิ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจน คำทั้งคู่เป็นคำนาม Ability หมายถึง ความสามารถทางร่างกาย จิตใจ (Mental skill or physical power) ที่ทำให้ทำงานบางอย่างได้ ส่วน Capability เป็นความสามารถที่มาจากธรรมชาติ (Natural ability) หรือเป็นความสามารถที่ติดมากับสิ่งๆนั้นที่ทำให้คนๆนั้น หรือสิ่งๆนั้นสามารถทำงานได้ เช่น พนักงานคนนี้มีความสามารถทางด้านภาษาดี ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถด้านนี้ แต่ละคนอาจมีความสามารถที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแตกต่างกัน และมีข้อจำกัดในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันด้วย จะ ฝึกฝน อบรมเท่าไรความสามารถในความหมายของ Capability ก็จะไม่เปลี่ยนไปมาก เป็นข้อจำกัดของคนๆนั้น ที่เราชอบพูดกันว่ามี Cap ในการพัฒนา

               จากความหมายดังกล่าวข้างต้นคงยอมรับได้ว่า Competency หากนิยามตาม David McCleland แล้วมีบางส่วนที่อาศัยความสามารถของคนที่ติดตัวคนๆนั้นมา เช่น อุปนิสัย และแรงจูงใจ แต่การกำหนด Competency โดยทั่วไปเราสามารถใช้ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร เมื่อมองนิยาม Competency โดย Scott Parry (1998) พบว่า Competency จะต้องสามารถทำการฝึกอบรมและพัฒนาได้ ซึ่งนิยามนี้ไกล้เคียงกับคำว่า ทักษะ หรือ Skill มากที่สุด ดังนั้น Competency ต่างจาก Capability อย่างแน่นอน แต่การมี Competency นั้นแน่นอนทำให้เกิด Ability หรือความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Competency เหมือนกันหรือต่างจาก Characteristic?

Characteristic หมายถึง ลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะพิเศษ ในนิยาม Competency ของ David McClelland (1973) และ David D. Dubois & William J Rothwell (2004) ใช้คำๆนี้อธิบายความหมายของ Competency ว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่ทำให้คนๆนั้นประสบความสำเร็จในการทำงาน

            William J Rothwell ซึ่งมาบรรยายเรื่อง Competency ในเมืองไทยช่วง 2 ปีที่ผ่านมาท่านก็ได้กล่าวว่า Competency มี 2 สำนักคิด สำนักคิดแรกมองว่า Competency หมายถึงความรู้ ทักษะ เท่านั้น ส่วนอีกสำนักคิดหนึ่ง Competency หมายถึงคุณลักษณะที่สนับสนุนการทำงานซึ่งสำนักคิดนี้รวมความของสำนักแรกบวกกับระดับแรงจูงใจ และบุคลิกลักษณะของคนด้วย ซึ่ง Rothwell มักจะย้ำอยู่เสมอว่าการกำหนด Competency ต้องดูที่คนทำงานไม่ใช่งานที่คนๆนั้นทำ

           ดังนั้นก่อนที่องค์การใดก็ตามต้องการใช้ Competency เพื่อการบริหารงานบุคคลของตนนั้น ควรมั่นใจว่าคนในองค์การเข้าใจคำๆนี้ตรงกันก่อน เพราะนั้นจะนำมาซึ่งการค้นหาและการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน เช่น หากท่านยึดแนวทางตามสำนักคิดที่สองท่านจะไม่นำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) มากำหนด Competency ของพนักงานในบริษัท แต่จะต้องค้นหาพนักงานที่ทำงานเป็นเลิศในงานนั้นมาเป็นต้นแบบของ Competency

ผศ. ดร. จิรประภา อัครบวร
โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยามนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี