ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22055540
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 35.175.119.198
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัย) ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551-2555) โดยสนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2551-2554 มีคู่มหาวิทยาลัย – โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินการโครงการ วมว. รวม 7 แห่ง ดังนี้

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแห่ง
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

ทั้งนี้ นักเรียนรุ่นแรก (ปีการศึกษา 2551) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนนำร่องของโครงการ 4 แห่ง (ลำดับที่ 1-4) จำนวน 113 คน สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมดในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 90.26 ปัจจุบันมีการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการดังกล่าว รวม 16 ห้องเรียน โดยในโรงเรียนนำร่องแต่ละแห่งประกอบด้วยชั้น ม.๔ , ม.๕ และ ม.๖ (ชั้นละ ๑ ห้องเรียน) ซึ่งมีนักเรียนรวมจำนวน 471 คน (๓๐ คน/๑ ห้องเรียน) และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินโครงการฯ ปี 2551-2553 ซึ่งหากผลการประเมินมีข้อสรุปให้ขยายโครงการได้ จะจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ระยะที่ 2 (ปี 2556-2565)เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

หน่วยงาน: 
สส.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

รายการบล็อกล่าสุด