ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 42 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 38 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21260360
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.210.77.106
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัย) ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551-2555) โดยสนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2551-2554 มีคู่มหาวิทยาลัย – โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินการโครงการ วมว. รวม 7 แห่ง ดังนี้

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแห่ง
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

ทั้งนี้ นักเรียนรุ่นแรก (ปีการศึกษา 2551) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนนำร่องของโครงการ 4 แห่ง (ลำดับที่ 1-4) จำนวน 113 คน สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมดในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 90.26 ปัจจุบันมีการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการดังกล่าว รวม 16 ห้องเรียน โดยในโรงเรียนนำร่องแต่ละแห่งประกอบด้วยชั้น ม.๔ , ม.๕ และ ม.๖ (ชั้นละ ๑ ห้องเรียน) ซึ่งมีนักเรียนรวมจำนวน 471 คน (๓๐ คน/๑ ห้องเรียน) และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินโครงการฯ ปี 2551-2553 ซึ่งหากผลการประเมินมีข้อสรุปให้ขยายโครงการได้ จะจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ระยะที่ 2 (ปี 2556-2565)เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

หน่วยงาน: 
สส.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)