ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20416930
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 44.192.26.60
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

การจัดโครงการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชนกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ “ไทยนี้...รักสงบ”

สืบเนื่องจาก รัฐบาล ได้กำหนดให้มีแผนปรองดองของชาติ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดำริของ รมว.วท. ได้จัดทำโครงการ “ไทยนี้...รักสงบ” เนื่องจากเห็นว่าการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยดำรงวิถีชีวิต คิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุ มีผล รวมถึงการนำผลงานวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายฯ ไปช่วยพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ  จะสามารถช่วยสนับสนุนมาตรการดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง “โครงการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตชุมชนกรุงเทพมหานคร”เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว  ด้วยเหตุว่ามีหลายชุมชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ที่ยังขาดโอกาส ขาดความรู้  ขาดบุคลากร ที่จะให้ความรู้  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการพบปะพูดคุยกับชุมชนในเบื้องต้น และชุมชนได้นำเสนอประเด็นปัญหา/ความต้องการ เช่น เรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับน้ำเสีย ขยะ สารตกค้าง และเรื่องของอาชีพต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นต้น รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารงาน  บริหารเงิน โครงการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชนกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการไทยนี้...รักสงบ   โดยมีวัตถุประสงค์    

  1) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

  2)  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษา ที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติมในไฟล์แนบ....

 

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี