ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 20382560
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 172
 • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 939
 • Your IP: 44.201.95.84
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 หลาย ๆ ท่าน คงได้รับทราบกระบวนการทำงานแนวใหม่ของ วท. มาบ้างแล้ว ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับทราบข้อมูลมาบ้างเช่น เรื่องการจัดทำโครงการตอบสนองแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ หริอ country stretegy ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการทำงานแบบบูรณาการทุกกระทรวงเข้าด้วยกัน  โดย วท. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 4 เรื่อง คือ

 1. การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP
 2. การส่งเสริมบุคลากรด้าน S&T ภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม(Talent mobility)
 3. การใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้าน S&T
 4. การใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

โดยมียุทธศาสตร์กระทรวงฯ ภายใต้แผนงบประมาณปี 57 5 ด้านด้วยกัน คือ

 1. วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างงาน
 2. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างรายได้
 3. วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต
 4. วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 5. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างฐานความรู้

การทำงานจะเป็นลักษณะของ Project Based Management ดังนี้

 1. Value Chain Management
 2. Real Contribution to GDP
 3. ROI vs Expenditure basis
 4. Business-led R&D
 5. Cross cutting issue

 

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

12 cluster

 การจัดโครงสร้างการบริหาร วท. แบบบูรณาการ 12 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย

 1. คลัสเตอร์บริหาร
 2. คลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนา
 3. คลัสเตอร์ระบบบูรณาการ
 4. คลัสเตอร์การประสานงาน
 5. คลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 6. คลัสเตอร์การต่างประเทศ
 7. คลัสเตอร์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 8. คลัสเตอร์ส่งเสริมภาคการผลิต
 9. คลัสเตอร์การตลาด
 10. คลัสเตอร์ส่งเสริมการลงทุน
 11. คลัสเตอร์ Logistic (ดีไซน์, Packaging, ยืดอายุ, ขนส่ง)
 12. คลัสเตอร์การควบคุมคุณภาพสินค้า

keyword ในการเขียนบล๊อค

 ในการเขียนบล๊อคแต่ละครั้ง ท่านจะต้องใส่ keyword เพื่อให้โปรแกรมมีการจัดกลุ่มหรือจัดหมวดหมู่ให้บล๊อคต่าง ๆ ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  

ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลของทั้ง 12 กลุ่ม มีการแยกกันชัดเจน จึงกำหนด keyword ของทั้ง 12 กลุ่ม ดังนี้

 

 1. คลัสเตอร์บริหาร                     keyword : บริหาร
 2. คลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนา    keyword :  วิจัย  
 3. คลัสเตอร์ระบบบูรณาการ        keyword  : บูรณาการ 
 4. คลัสเตอร์การประสานงาน       keyword :  ประสานงาน
 5. คลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์          keyword : ประชาสัมพันธ์
 6. คลัสเตอร์การต่างประเทศ       keyword : ต่างประเทศ
 7. คลัสเตอร์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  keyword : ถ่ายทอด
 8. คลัสเตอร์ส่งเสริมภาคการผลิต  keyword : ผลิต
 9. คลัสเตอร์การตลาด                 keyword : ตลาด
 10. คลัสเตอร์ส่งเสริมการลงทุน   keyword : ลงทุน 
 11. คลัสเตอร์ Logistic (ดีไซน์, Packaging, ยืดอายุ, ขนส่ง)  keyword : ขนส่ง
 12. คลัสเตอร์การควบคุมคุณภาพสินค้า  keyword  : ควบคุม