ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20380605
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 3.238.90.95
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  หรือ วว.  เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) มีภารกิจในการบูรณาการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน และการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ และให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบ คุณภาพ บริการที่ปรึกษา ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ปัจจุบัน วว. เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยทั้งในส่วนปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี โดยมีสูตรปุ๋ยของพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน เช่น ข้าว ยางพารา เป็นต้น ทั้งนี้ในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยในแต่ละหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและความพร้อมตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน และผ่านการคัดเลือกเพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 20 หมู่บ้าน สามารถขยายผลไปยังหมู่บ้านลูกข่ายได้กว่า 50 หมู่บ้านในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา วว. ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ย การฝึกอบรมให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยสูตรต่าง ๆ  ดังรูป
 
 
 
 
 
 
นอกจากเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยที่ วว. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักและเป็นกิจกรรมที่นำสมาชิกในชุมชนได้มาร่วมกันเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว วว. ยังได้เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เป็นความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้าน ดังนี้
1. เทคโนโลยีการเพาะเห็ด และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดย ผศ.วัชรินทร์ สราวิช และ
ทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
2. การตรวจสอบดิน, การทำเชื้อเห็ด, การทำบล็อกประสาน, การผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตเมล็ด
พันธุข้าว ณ วว. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
3. การทำก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชนแบบครบวงจร  โดย รศ.ดร.สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท  อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี และเข้าดูงานหมู่บ้านทำก๊าซชีวภาพใน อ.หนองแสงที่มีการทำปริมาณมากกว่า 100 บ่อด้วย
 
4. เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่, การเลี้ยงปลานิลและปลาสลิดน้ำจืด, การผสมพันธุ์มะม่วงคุณภาพดี โดย 
วว. จัดสัมมนาวิชาการ ณ โรงแรม ซันทารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 
5. การแปรรูปเห็ดเพื่อบริโภค โดย อาจารย์วรรณดี  มหรรณพกุล  ณ  โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์
ในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ทาง วว. ได้ทำการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยที่เคยได้รับ

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี