ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 1 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21968801
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 44.212.99.248
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยโรงเรียน อสวท. สำหรับกิจกรรมการเติมความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ทั้ง 4 ครั้ง 5 ภูมิภาค 

1. ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ เจ้าภาพ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ 2. ภาคอีสาน ที่สกลนคร เจ้าภาพ มทร.อีสาน สกลนคร3. ภาคกลางและตะวันออก ที่ กทม. เจ้าภาพ มทร.กรุงเทพ

4. ภาคใต้ ที่สงขลา เจ้าภาพ มทร.ศรีวัชัย สงขลา

เอกสารการบรรยาย

1. การเตรียมความพร้อมด้าน วทน. สู่อาเซียน โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ สป.วท.

2. การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและการบรรจุภัณฑ์ โดย นายชายกร สินธุชัย สวทช.

3. การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและการบรรจุภัณฑ์ โดย นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ วว.

4. การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีพิพัฒน์ ม.เชียงใหม่

5. ชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทน นายปรีชา ศรีประภาคาร ม.มหาสารคาม

6. การลดปริมาณขยะสดและการใชประโยชน์ฯ รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ม.ราชภัฎยะลา

7. เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการน้ำเสียยาแผ่นและขยะอินทรีย์ ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง ม.ทักษิณ พัทลุง

8. ผ้าทอพื้นเมืองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

9. การย้อมผ้าทอพื้นเมืองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโน ผศ.สุจิตร สราวิช

10. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง(นาโนเทคโนโลยี) ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ สวทช.

11. การสื่อสารด้าน วทน. ที่มีประสิทธิภาพ นายชนินทร วรรณวิจิตร อพวช.

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด