ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21924772
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 955
 • Your IP: 3.236.47.240
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 ตามที่ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ กำหนดแผนการลงประเมินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท ใน 5 ภูมิภาค โดยมีขั้นตอนในการเลือกหมู่บ้าน คือ 

เลือก หน่วยงาน(น้อยกว่า 5 หมู่บ้านเลือกทั้งหมด มากกว่า 5 หมู่บ้านเลือกมาเพียง 5 หมู่บ้าน 

   -> ภูมิภาค(5 ภูมิภาค เหนือ กลาง ตะวันออก อีสานและใต้) ภูมิภาคละ 5 หมู่บ้าน

   ->  ตามกลุ่มเทคโนโลยี(8 กลุ่ม เทคโนโลยีด้านเซรามิก  เทคโนโลยีปุ๋ย เทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการของเสีย เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ)

   -> ตามประเภทหมู่บ้าน(หมู่บ้าน ว และ ท,แม่ข่ายต้นแบบ, แม่ข่ายขยายลูก,ลูกข่าย)

โดยมีแบบสอบถาม 3 ชุด 1) สำหรับผู้บริหารโครงการ 2) สำหรับผู้รับบริการ และ 3) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำหนดการ ดังนี้

 ภาคตะวันออก                จังหวัดชลบุรี จันทบุรีและตราด             ระหว่างวันที่  8-10  สิงหาคม 2555

ภาคเหนือ                      จังหวัดเชียงรายและพะเยา                  ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอุบลราชธานี                            ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555
ภาคใต้                         จังหวัดกระบี่และสุราษฏร์ธานี                ระหว่างวันที่   5-7    กันยายน 2555
ภาคกลาง                      จังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรีและนครปฐม  ระหว่างวันที่  12-14   กันยายน  2555
 
ภาคตะวันออก  

ภาคเหนือ

 • หมู่บ้านต้นน้ำชุมชนรักษ์ป่า บ้านต้นน้ำแม่น้ำลาว (013) 
 • หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาบ้านต๋ำ (174)
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรกองทุนข้าว (039)
 • หมู่บ้านน้ำปู บ้านสันสลี (108)
 • หมู่บ้านวัฎจักรพลังงานชีวภาพชุมชน บ้านดอยชัยมงคล (116)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน  (170)
 • หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านผาชัน)  (006) 
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  (กลุ่มเลี้ยงโคพันธ์พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์)  (042) 
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์(023)
 • หมู่บ้านเตาเผาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (158)

ภาคกลาง 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี