ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 1 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21968902
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 956
 • Your IP: 44.212.99.248
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก sasikan@mhsri.go.th

สามองค์ประกอบหลักของ KM ประกอบด้วย
1. Knowledge Sharing (KS)
2. Knowledge Vision (KV)
3. Knowledge Assets (KA)

โดย คณะอนุกรรมการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน: 
ศท.
เอกสารประกอบ: 
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

ร่วมคิด ร่วมสร้าง

 ผมมีอีกภาพที่พอจะทำให้เข้าใจมากขึ้น

หน้าที่ของคุณเอื้อ(Chief Knowledge Officer, CKO) 

 1. “คุณเอื้อ” ต้องนำเป้าหมาย/หัวปลาไปขายผู้บริหารสูงสุด 
 2.  หา “คุณอำนวย” และร่วมกับ “คุณอำนวย” เพื่อกำหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” 
 3.  เชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
 4.  จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออำนาจ (Empowerment), 
 5.  ร่วม Share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 6.  แสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่า
 7.  จัดสรรทรัพยากรในกิจกรรม KM
 8.  คอยเชื่อมโยง KM เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร
 9.  ติดตามความเคลื่อนไหว ให้คำแนะนำบางเรื่อง ชื่นชมในความสำเร็จ 
 10.  ให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จ

หน้าที่ของ คุณอำนวย (Knowledge Facilitators, KF)

 1. อำนวยความสะดวก เป็นนักจุดประกายความคิด
 2.  เชื่อมโยง ผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอื้อ”)
 3.  เชื่อมโยง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร
 4.  เชื่อมโยง KM ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กร
 5.  ร่วมกับ “คุณเอื้อ” จัดให้มีการกำหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” เช่น จัด “มหกรรมหัวปลา”
 6.  จัดตลาดนัดความรู้ เพื่อให้ คุณกิจ นำความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 7.  ถอดความรู้ออกมาจากวิธีทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้น จัดการดูงาน
 8.  กิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer Assist)
 9.  จัดพื้นที่เสมือนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บรวบรวมขุมความรู้ที่ได้
 10.  ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้
 11.  เป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร

หน้าที่ของคุณกิจ(Knowledge Practitioners, KP)

 1. ผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือนางเอกตัวจริง ของ KM ร้อยละ 90-95
 2. “คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้
 3. เป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้ ที่ตั้งไว้

หน้าที่คุณประสาน(Network Manager)

ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดับความรู้แบบทวีคูณ

ระดับความรู้ 4 ระดับ คือ

 1. Know-what เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง
 2. Know-how เป็นความรู้ที่เชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริง
 3. Know-why เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
 4. Care-why เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ขับดันมาจากภายในตนเอง

รายการบล็อกล่าสุด