ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 4 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22013359
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.93.74.25
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก rawee@mhsri.go.th

สืบเนื่องจาก วท. เรามีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวง (ศปท.) ขึ้น เลยอยากเพิ่มเติมความรู้ว่าด้วยชนิดหรือประเภทของการคอร์รัปชั่นของสังคมไทย

โดยการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยนั้น สังศิต พิริยะรังสรรค์ เคยเขียนไว้ในบทความเรื่อง คอร์รัปชั่นกับประชาธิปไตย ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ไว้ว่าสามารถจำแนกได้เป็น 15 ลักษณะ ดังนี้คือ

1. การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เช่น การผูกขาด การให้สัมปทาน และการเรียกเก็บส่วนแบ่งอย่างผิดกฎหมาย โดยการสร้างความขาดแคลนเทียม เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าตาล

2. การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัวและอาจกระทำโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเครพโตเครซี(Kleptocracy)

3. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลได้รับผลเสียส่วนตัวและผลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการกระทำหน้าที่โดยขาดความเที่ยงธรรม

4. การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ (ปั่นราคาหุ้นของตัวเอง)

5. การปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังและให้การเท็จ

6. การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีอคติและลำเอียง

7. การใช้อิทธิพลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการค้าต่างตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า

8. การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล การใช้กองทุนของรัฐ เพื่อไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง

9. การไม่กระทำการตามหน้าที่แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น การฮั้วประมูล

10. การให้และการรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ

11. การยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง เช่น เช็คของขวัญมูลค่าสูงและสินบนมูลค่าสูง

12. ผู้บริหารประเทศทำตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศ โดยการใช้นโยบายประชานิยม

13. ใช้อำนาจของตำรวจ ทหาร และข้าราชการในทางที่ผิด

14. ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตด้วยวิธีต่าง ๆ

15. การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การบริจาคให้แก่นักการเมือง

หน่วยงาน: 
สบค.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

เอกสารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 และแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงสร้างภายในประกอบด้วย

     - กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     - กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

ภารกิจหลักของ ศปท.วท. คือ การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

ปัจจุบันรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อรองปลัดกระทรวง (นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หศปท.วท.) ตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย  และมีข้าราชการ จำนวน ๒ ท่าน คือ นางสาวสิริมนต์ โฉมแฉล้ม และ นางสาวสะการะ พวงเพ็ชร์ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ศปท.วท.

ภารกิจในปีแรกของการเริ่มต้น ศปท.วท. ยังไม่มีงบประมาณดำเนินงาน  ประกอบกับเวลาที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์เป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงดำเนินภารกิจได้เพียงบางส่วน อาทิ การจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ใน สป.วท. เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศปท.วท. ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
 
หลายท่านอาจเห็นว่า  ชื่อของศูนย์ฯ  ฟังดูแล้วเคร่งเครียด จริงจัง และรุนแรง ประมาณนั้น ก็ต้องเรียนแจ้งให้ทราบว่า เป็นชื่อที่หน่วยงานผู้กำกับดูแลกำหนดให้ใช้ชื่อนี้เหมือนกันทุกส่วนราชการ จึงขออย่าได้จริงจังหรือตกใจ กับชื่อของศูนย์ฯ ไปเสียก่อน  อันที่จริงแล้ว สป.วท. ของเราไม่เคยมีเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรุนแรง  กลับตรงกันข้ามในปี พ.ศ. 2554 หน่วยงานด้านการตรวจสอบอย่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบรางวัล ให้ สป.วท. เป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุด ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2554  และในปีนี้ (2556) ได้รับประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานโปร่งใส” พร้อมกับข้าราชการ สป.วท. 1 ท่าน คือ นางสาวอัมพร ประยูรกิตติกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สค.สบ. ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม” ด้วย   สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมแสดงถึงการดำเนินงานของ สป.วท. มีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับ

เรื่องราวดีๆ อย่างนี้ จะปรากฎขึ้นบนเว็บไซต์  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) 

ที่มา : เอกสารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดย คุณสิริมนต์ โฉมแฉล้ม และ คุณสะการะ พวงเพ็ชร์

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูได้ที่
http://www.ops.go.th/anti-corruption/
(URLนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

 

วันนี้ฝากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

รายการบล็อกล่าสุด