ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 1 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21968009
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 44.212.99.248
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก
ปีงบประมาณ: 
2554
รายละเอียด: 

 สป.วท. ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑:   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒:  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ใน สป.วท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓:  เรื่องเพื่อทราบ
  ๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ใน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  ๓.๒ ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๔:  เรื่องพิจารณา
  ๔.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
    - แผนที่ ๑ การจัดทำและการรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารระดับโครงการ (Project Management)
    - แผนที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
    - แผนที่ ๓ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประชาชน
  ๔.๒ ผลการดำเนินงานตามแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  ๔.๓ การเข้าร่วมเป็นส่วนราชการนำร่องในโครงการตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (KMA)

โดยสามารถอ่านรายงานการประชุมได้ดังไฟล์ที่แนบ

ไฟล์
เอกสารแนบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด