ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21918327
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 44.192.38.49
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 ด้วยโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี พ.ศ.2554 ได้ดำเนินภารกิจเพื่อจัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสำรวจรับฟังความต้องการอันนำไปสู่การผลักดันการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องและสนองความต้องการของชุมชน ให้แก่สมาชิก อสวท. โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรมคือ

1) การสรรหาสมาชิก อสวท.
2) การจัดฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการให้กับสมาชิก
3) การสนับสนุนงบประมาณโครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท.
4) การจัดทำจดหมายข่าว “อสวท. ขอบอก”

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมที่ 1-2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 933 คน ส่วนกิจกรรมที่ 3 โครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. จำนวน 20 โครงการ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 725 คน และในปีพ.ศ. 2554 โครงการ อสวท. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด 2 ด้าน คือ ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผลักดันโดยอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          การดำเนินงานภายใต้โครงการ อสวท. มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นำแนวคิดและหลักการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดกระบวนเรียนรู้อย่างเป็นพลวัตร มีแนวความคิดที่เป็นเหตุ เป็นผล และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตอบสนองความต้องการของสมาชิก อสวท. รวมถึงประชาชน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดการประชุม “รวมพลคน อสวท. ประจำปี พ.ศ.2554” ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินตามภารกิจที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ด้านการสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นสังคมฐานความรู้ และเป็นโอกาสให้สมาชิก อสวท. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งให้การดำเนินงานตามภารกิจประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำเนินการจัดโครงการประชุมรวมพลคน อสวท. ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายสมาชิก อสวท. ที่เข้าร่วมประชุม
2. เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างเครือข่ายสมาชิก อสวท. ที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านทางการนำเสนอผลงานโครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. ประจำปี 2554
3. เพื่อให้เครือข่ายสมาชิก อสวท. ได้มีโอกาสศึกษาดูงานโครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่จังหวัดตรัง และผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง

 รายงานฉบับสมบูรณ์

 

หน่วยงาน: 
สส.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)