ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 3 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21997319
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.93.74.25
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก
ปีงบประมาณ: 
2556
รายละเอียด: 

สวัสดีพี่น้อง ผองเพื่อน สมาชิก KM ชาว สป.วท. ทุกท่านครับ

วันนี้ผมขอนำเสนอมุมมองใหม่ แต่เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เราคิด นั่นก็คือ

“มุมมองใหม่ของการรักษาวินัย” มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลัก พระธรรมวินัย เพราะเป็นข้อกำหนดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดวินัยได้ โดยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้กำหนดแนวทางการสร้างวินัยไว้ ๓ ประเด็น คือ

๑) จิตใจสะอาด เป็นรากฐานของการเป็นคนดี มีวินัย (น้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติ)

๒) คนดี มีวินัย ใสสะอาด (สถานที่ทำงานสะอาดเรียบร้อย สังคมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ)

๓) สร้างเครือข่ายสมาชิก (ยกย่องคนดี มีวินัย มีคุณธรรม รวมพลังสร้างเครือข่ายส่งเสริมคนดี ป้องกันการทุจริต เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างกิจกรรมร่วมกัน)

จะเห็นว่า วินัยเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างด้านจิตใจเป็นหลัก เพื่อให้หลีกเลี่ยงการกระทำผิดวินัย ในขณะที่วินัยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาทางบวกของความเป็นข้าราชการ ในส่วนที่เป็นนามธรรมของวินัยนั้นจึงเป็นความรู้สึกที่ดีงามที่อยู่ในจิตสำนึกที่ถูกต้อง และอยู่ในหัวใจของคนที่มีวินัย ซึ่งละเอียดอ่อนและมีความคงทนมากว่ารูปธรรม

สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย คือการสร้างจิตสำนึก เพื่อให้รับรู้ว่าผู้กระทำผิดวินัยต้องถูกลงโทษ ส่วนผู้ปฏิบัติตามวินัยจะ ได้รับการยกย่อง นอกจากนี้ ในปัจจุบันการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก็ยังถือเป็นความผิดวินัยด้วยเช่นกัน

วินัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพราะไม่เพียงแต่ต้องการให้คนในองค์กรเป็นคนดีเท่านั้น แต่ยังต้องการให้คนดี ๆ เหล่านั้นช่วยกันสร้างสิ่งที่ดีให้กับองค์กร ที่ตนสังกัดอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า วินัย...เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เราคิด !

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

จิตสำนึกและจิตใต้สำนึก

4

 การทำงาน หากอยู่บนพื้นฐานว่าทำแล้วต้องทำให้ได้เงินเยอะ ๆ ทำแล้วต้องได้ดีกว่าคนอื่น ก็จะทำให้การทำงานเพื่อไปถึงเป้าหมายอย่างที่ว่าไว้ ย่อมจะต้องทำทุกวิถีทาง แต่หากทำงานด้วยใจอยากพัฒนา อยากให้บริการ อยากเห็นผู้อื่นได้รับในส่วนที่จะก่อประโยชน์ ก็จะมุ่งหวังใที่จะให้สิ่งดี ๆ ต่อผู้อื่น  และสอดคล้องกับการสร้างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

อ่านต่อได้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/535177

รายการบล็อกล่าสุด