ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21924722
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 3.236.47.240
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก sasikan@mhsri.go.th

  ปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น แต่สิ่งที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าว คือ ภัยที่เกิดจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะภัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ตามสื่อต่างๆ ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย  ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการกระทำอาชญากรรมทางe-Commerce และ e-Business ผ่านทางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการแก้ปัญหาได้ดังต่อไปนี้

 

 1)  สรุปรูปแบบการกระทำอาชญากรรมทาง  e-Commerce และ  e-Business ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
      กรณีที่ 1 :  การเจาะเข้าระบบงาน (Hack) โดยตรงและทำความเสียหายให้กับลูกค้า

 

 

 

 

 

      กรณีที่ 2 :  การดักจับข้อมูลจากสายสัญญาณขณะที่ลูกค้ากระทำธุรกรรม
                    - การสำเนารหัสจากอุปกรณ์ Skimmer ที่ถูกติดตั้งกับ Machine ที่ใช้ทำธุรกรรม

 

 

 

       กรณีที่ 3 :  การกระทำให้หลงเชื่อเพื่อให้ลูกค้ากระทำธุรกรรม
                    -โอนเงิน       
 -ผ่านบัตรเครดิต

 

 2)  มุมมองการเสนอความคิดเห็นเพื่อเตรียมการสำหรับการเตรียมการของผู้ประกอบการ 
จะต้อง/ควรจะ
       1.  สร้าง ระบบงานเตือนภัย (Alert System)เสริมด้านการให้บริการผู้บริโภค  ผ่าน Mobile/e-Mail โดยเป็น Warning Message ตาม  Policyที่ลูกค้าสามารถกำหนดได้เอง  เช่น   วงเงินมากที่สุดในการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง  หรือในแต่ละวัน  หรือ  จำนวนครั้งของการใช้งานต่อวัน หรือกลุ่มอุปกรณ์สินค้าที่ซื้อโดยปกติ  หรือ สถานที่ใช้งานตามปกติ เป็นต้น
     2.  ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ระบุเบอร์ติดต่อไปยัง Call Center ของผู้ประกอบการ ณ. สถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทำธุรกรรม เพื่อสะดวกต่อการแจ้งรายละเอียดเมื่อลูกค้าประสบปัญหาหรือเห็นสิ่งผิดปกติ (ต้องสร้างบรรยากาศการช่วยกันเตือนภัยจากภาครัฐประกอบด้วย)
     3.  ทำการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันและป้องปรามการทำอาชญากรรม  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ให้บริการบางแห่งที่สำคัญ
     4.  มีกระบวนการเพื่อตรวจสอบ Machine ที่ใช้รองรับการกระทำธุรกรรม ว่ามีการติดตั้งอุปกรณเครื่องดูดหรือกวาดข้อมูล (Skimmer)  เพื่อการเจาะระบบหรือสำเนาข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าหรือไม่
     5.  สร้างกระบวนการทำงาน (Work  Process) ในการประสานงานข้อมูลด้านรูปแบบอาชญากรรมทาง e-Commerce และ  e-Business กับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ  ในการสร้างองค์ความรู้สำหรับการระวังภัยในรูปแบบต่างๆผ่าน  Blog  และประสานงานกับ Call Center หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายและเชื่อมต่อในการส่งผ่านเรื่องร้องทุกข์
3)  มุมมองการเสนอความคิดเห็นเพื่อเตรียมการสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้าน e-Commerce และ  E-Business 
จะต้อง/ควรจะ
1. กำหนด พ.ร.บ. เพื่อเก็บ  Logical Log สำหรับการกระทำธุรกรรมทาง  e-Commerce หรือ e-Business ในกรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินผ่านช่องทาง  

    - Credit Card
    - บัตร ATM
    - Digital Signature
    - สิ่งแทนลูกค้าในลักษณะอื่นๆ

 2. จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน (Work  Process) สำหรับการประสานงานกับหน่วยงานในภาคธุรกิจหรือภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านรูปแบบอาชญากรรมทาง e-Commerce และ  e-Business ให้มีความทันสมัยให้เป็นปัจจุบันเพื่อนำไปสร้างเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้สำหรับการระแวดระวังภัย  และสร้างภูมิคุ้มกันภัยสำหรับผู้บริโภค
3.  จัดทำ  Blog  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ในข้อที่  2  เช่น
     · การเตือนภัยในลักษณะการเข้ามาของ Message เช่น  เบอร์โทร (Private Tel No. ,จากเมืองนอก)  e-Mail ,  Telephone Banking
     · การวิเคราะห์รูปแบบเชิงการกระทำอาชญากรรมทาง  e-Commerce และ  e-Business
     · การเสนอการขายสินค้าทั่วไป
     · การลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์
     · การขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ  เช่น  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ,  DSI
     · ข้อความประสงค์ดี  เพื่อไม่ให้ตัดการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก เช่น  MobilePhone , Cable TV , น้ำประปา , ไฟฟ้า เป็นต้น
4. จัดสร้าง  Call Center หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ความรู้ และทำการประสานงานการรับแจ้งความร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่มีเพื่อเผยแพร่ผ่าน  Social Network และ Member บนระบบ e-Businessของหน่วยงาน/ธุรกิจ ต่างๆ  โดยอาจสร้างข้อมูลเชิงกระตุ้นเตือน เช่น  รายงานสรุปเชิงสถิติของอาชญากรรมทาง e-Commerce และ  e-Business  ที่เกิดขึ้น  โดยเชื่อมต่อประสานงานเพื่อขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบทางคดีความ  ได้แก่  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  DSI  กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ข้อมูลโดย   http://www.etcommission.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=183&lang=en

คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมอันเกิดจากการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์

 

 

หน่วยงาน: 
ศท.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี