ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 3 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21997706
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.93.74.25
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

http://webcheatsheet.com/asp/get_current_page_url.php

 Add the following code to a page:

<%
function curPageURL()
dim s, protocol, port

if Request.ServerVariables("HTTPS") = "on" then
s = "s"
else
s = ""
end if

protocol = strleft(LCase(Request.ServerVariables("SERVER_PROTOCOL")), "/") & s

if Request.ServerVariables("SERVER_PORT") = "80" then
port = ""
else
port = ":" & Request.ServerVariables("SERVER_PORT")
end if

curPageURL = protocol & "://" & Request.ServerVariables("SERVER_NAME") &_
port & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
end function

function strLeft(str1,str2)
strLeft = Left(str1,InStr(str1,str2)-1)
end function
%>

You can now get the current page URL using the line:

<%
response.write(curPageURL())
%>

If your page had Querystring info you want as well you could try code like this:

<%
response.write(curPageURL() & "?" & Request.ServerVariables("QUERY_STRING"))
%>

If your page had Form info that might have been posted to it then use the following code:

<%
response.write(curPageURL() & "?" & Request.Form)
%>

Sometimes it is needed to get the page name only. The following example shows how to do it:

<%
function curPageName()
dim pagename

pagename = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")

if inStr(pagename, "/") > 0 then
pagename = Right(pagename, Len(pagename) - instrRev(pagename, "/"))
end if

curPageName = pagename
end function

response.write("The current page name is " & curPageName())
%>

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ความคิดเห็น

xml parser

สำหรับการแปลง access เป็น xml

http://www.w3schools.com/xml/xml_server.asp

ฐานข้อมูลงานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี 

http://www.research.rmutt.ac.th/all-posts

รายการบล็อกล่าสุด