ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21219640
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 3.239.112.140
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

http://webcheatsheet.com/asp/get_current_page_url.php

 Add the following code to a page:

<%
function curPageURL()
dim s, protocol, port

if Request.ServerVariables("HTTPS") = "on" then
s = "s"
else
s = ""
end if

protocol = strleft(LCase(Request.ServerVariables("SERVER_PROTOCOL")), "/") & s

if Request.ServerVariables("SERVER_PORT") = "80" then
port = ""
else
port = ":" & Request.ServerVariables("SERVER_PORT")
end if

curPageURL = protocol & "://" & Request.ServerVariables("SERVER_NAME") &_
port & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
end function

function strLeft(str1,str2)
strLeft = Left(str1,InStr(str1,str2)-1)
end function
%>

You can now get the current page URL using the line:

<%
response.write(curPageURL())
%>

If your page had Querystring info you want as well you could try code like this:

<%
response.write(curPageURL() & "?" & Request.ServerVariables("QUERY_STRING"))
%>

If your page had Form info that might have been posted to it then use the following code:

<%
response.write(curPageURL() & "?" & Request.Form)
%>

Sometimes it is needed to get the page name only. The following example shows how to do it:

<%
function curPageName()
dim pagename

pagename = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")

if inStr(pagename, "/") > 0 then
pagename = Right(pagename, Len(pagename) - instrRev(pagename, "/"))
end if

curPageName = pagename
end function

response.write("The current page name is " & curPageName())
%>

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ความคิดเห็น

xml parser

สำหรับการแปลง access เป็น xml

http://www.w3schools.com/xml/xml_server.asp

ฐานข้อมูลงานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี 

http://www.research.rmutt.ac.th/all-posts