ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21924887
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 955
 • Your IP: 3.236.47.240
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | Forums | เรื่องทั่วไป | บทความ/วารสาร
No replies
ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24

ได้เข้าฟังการบรรยายจาก คุณเกริกเกียรติ เอกพจน์ ซึ่งเป้นวิทยากรจาก ก.พ. มาบรรยายให้ฟังเรื่องของ คุณธรรฒ จริยธรรม และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ก็ได้ความรู้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่แน่ใจว่า ความรู้ที่ทุกคนได้รับจะนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ จะปลูกจิตสำนึกได้หรือไม่ การปลูกจิตสำนึกนี้เป็นเรื่องใหญ่ เหมือนดังสุภาษิตที่ว่า ไม่อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก  แต่ก็ดีกว่าไม่ลงมือทำอะไรเลย ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้อทุกคนที่ทำเรื่องนี้ ได้มีกำลังใจทำต่อไปเพื่อ ประเทศไทยใสสะอาด

ต่อไปเป็นเนื้อหาที่พอจะสรุปได้ ดังนี้

ในแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จะต้องมีการปฏิรูปใน 5 ด้าน คือ

 1. การปรับเปลี่ยน บทบาทภารกิจ วิธีการบริหารงานของภาครัฐ
 2. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและการพัสดุ
 3. การปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล
 4. การปรับเปลี่ยนกฏหมาย
 5. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม ได้กำหนดใภรกิจเพื่อการปรับเปลี่ยนไว้ 7 ด้าน คือ

 1. จัดทำค่านิยมสร้างสรรค์ / จรรยาบรรณ
 2. ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่
 3. รณรงค์ ส่งเสริมค่านิยมสร้างสรรค์/จรรยาบรรณ
 4. ปรับปรุงกระบวนการให้รางวัล/ลงโทษ
 5. สร้างฐานข้อมูลเรื่องคอร์รัปชั่น
 6. รณรงค์ลดการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 7. สร้างระบบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

ค่านิยมสร้างสรรค์ ของคุณ ประกอบด้วย

 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง(Moral Courage)
 2. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ(Integrity & Responsibility)
 3. โปร่งใส ตรวจสอบได้(Transparency & Accountability)
 4. ไม่เลือกปฏิบัติ(Nondiscrimination)
 5. มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน(Result & Orientation)

กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง(Moral Courage)

 • ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
 • เสียสละ
 • อดทน
 • ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
 • ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ

ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ(Integrity & Responsibility)

 • ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
 • แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
 • มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ

โปร่งใส ตรวจสอบได้(Transparency & Accountability)

 • ปรับปรุงการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
 • มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได้
 • เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฏหมาย

ไม่เลือกปฏิบัติ(Nondiscrimination)

 • บริการประชาชนด้วยความเสอมภาค เน้านความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง
 • ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ

มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน(Result & Orientation)

 • ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม
 • ใช้ทรัพยากรของราชการให้คุ้มค่า
 • เน้นผลลัพธ์เป้นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี