ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 1 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21967968
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 44.212.99.248
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

การตลาด หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมและขยายผลที่ทำให้เกิดการนำสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้นๆได้รับความพึงพอใจ

การวางยุทธศาสตร์ด้านการตลาดจะประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การวิเคราะห์ตลาด (Market analysis) ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (Current Marketing Situation)
กิจกรรมที่ 2 การกำหนดตลาดเป้าหมาย ขนาด ความเติบโตของตลาด และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์คู่แข่งขันรายสาคัญ (คู่แข่งขันทางตรง คู่แข่งขันทางอ้อม)ขนาดคู่แข่งขัน เป้าหมาย ส่วนครองตลาด จุดแข็งจุดอ่อน คุณภาพผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด และพฤติกรรมของคู่แข่งขัน
กิจกรรมที่ 4 การสำรวจตลาด (Market Survey)

กลยุทธ์ที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การลำดับขั้นตอนของการตลาดตามเป้าหมาย (STP marketing)
- การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)
- การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)
- การวางตำแหน่ง (Positioning)
กิจกรรมที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
- ด้านผลิตภัณฑ์ : การกำหนดตราสินค้า (Branding) บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
- ด้านราคา : การตั้งราคา
- ด้านการจัดจำหน่าย : การกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด : การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายการตลาดทางตรง (การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์)
- ด้านบุคคล : การคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
- ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ : การสร้างและนำเสนอ ลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
- ด้านกระบวนการ : ป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ 

อ่านเพิ่มเติมที่ไฟล์แนบ

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

เมล์กลุ่มการตลาด

 <suraat@nia.or.th>
"Atthawit" <atthawit@hotmail.com>, "Jirawan" <jirawan@gistda.or.th>, "Jullada" <jullada_ann@hotmail.com>, "Nonthawat" <nonthawat@sti.or.th>, "Pattamawadee" <pattamawadee@nia.or.th>, "Pongkrit" <pongkrit@oaep.go.th>, "Prapaisri" <prapaisri@tistr.or.th>, "Rachada" <rachada@dss.go.th>, "Sakorn" <sakorn@nsm.or.th>, "Somsak" <somsak@nimt.or.th>, "Sukanya" <sukanya@tcels.or.th>, "Sunantha" <sunantha@slri.or.th>, "Supachai Lorlowhakarn" <supachai@nia.or.th>, "Sura-at Supachatturat" <suraat@nia.or.th>, "Suwipa" <suwipa@nstda.or.th>, "Wanida" <wanida@most.go.th>,<pinit@nsm.or.th>, <sucharit@nsm.or.th>, <arthit_champ@yahoo.com>, <watanya@nstda.or.th>

รายการบล็อกล่าสุด