ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 42 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 38 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21261003
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.210.77.106
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

การตลาด หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมและขยายผลที่ทำให้เกิดการนำสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้นๆได้รับความพึงพอใจ

การวางยุทธศาสตร์ด้านการตลาดจะประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การวิเคราะห์ตลาด (Market analysis) ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (Current Marketing Situation)
กิจกรรมที่ 2 การกำหนดตลาดเป้าหมาย ขนาด ความเติบโตของตลาด และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์คู่แข่งขันรายสาคัญ (คู่แข่งขันทางตรง คู่แข่งขันทางอ้อม)ขนาดคู่แข่งขัน เป้าหมาย ส่วนครองตลาด จุดแข็งจุดอ่อน คุณภาพผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด และพฤติกรรมของคู่แข่งขัน
กิจกรรมที่ 4 การสำรวจตลาด (Market Survey)

กลยุทธ์ที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การลำดับขั้นตอนของการตลาดตามเป้าหมาย (STP marketing)
- การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)
- การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)
- การวางตำแหน่ง (Positioning)
กิจกรรมที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
- ด้านผลิตภัณฑ์ : การกำหนดตราสินค้า (Branding) บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
- ด้านราคา : การตั้งราคา
- ด้านการจัดจำหน่าย : การกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด : การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายการตลาดทางตรง (การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์)
- ด้านบุคคล : การคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
- ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ : การสร้างและนำเสนอ ลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
- ด้านกระบวนการ : ป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ 

อ่านเพิ่มเติมที่ไฟล์แนบ

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

เมล์กลุ่มการตลาด

 <suraat@nia.or.th>
"Atthawit" <atthawit@hotmail.com>, "Jirawan" <jirawan@gistda.or.th>, "Jullada" <jullada_ann@hotmail.com>, "Nonthawat" <nonthawat@sti.or.th>, "Pattamawadee" <pattamawadee@nia.or.th>, "Pongkrit" <pongkrit@oaep.go.th>, "Prapaisri" <prapaisri@tistr.or.th>, "Rachada" <rachada@dss.go.th>, "Sakorn" <sakorn@nsm.or.th>, "Somsak" <somsak@nimt.or.th>, "Sukanya" <sukanya@tcels.or.th>, "Sunantha" <sunantha@slri.or.th>, "Supachai Lorlowhakarn" <supachai@nia.or.th>, "Sura-at Supachatturat" <suraat@nia.or.th>, "Suwipa" <suwipa@nstda.or.th>, "Wanida" <wanida@most.go.th>,<pinit@nsm.or.th>, <sucharit@nsm.or.th>, <arthit_champ@yahoo.com>, <watanya@nstda.or.th>