ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22055531
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 35.175.119.198
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก rawee@mhsri.go.th

สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมือง กีฬาสี มนุษย์หน้ากาก ชุดสี ฯลฯ เริ่มใกล้ตัวชาว สป.วท. ขึ้นมาทุกที่ 

มารู้กันสักหน่อยว่าในฐานะข้าราชการไทยจะมีส่วนร่วมทางการเมืองและสามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกบั ประชาชนชาวไทยคนอื่นๆ ได้หรือไม่เพียงใด และจะถือเป็นความผิดวนิยัหรือไม่

ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิเสรีภาพและกา หนดขอบเขตแนวทางการปฏิบัติตัวแก่ข้าราชการพลเรือนในเรื่องทางการเมืองไว้ ดังนี้
 
มาตรา 43 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม แต่ท้้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง ......[ ข้อนี้คือชุมนุมได้แต่ห้ามเกี่ยวกับการเมือง .. แล้วจะให้ชุมนุมทำไมฟะ ]

มาตรา 81 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ้นมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ..... [ เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัรติย์ทรงเป็นประมุข.... ข้าราชการที่ทำงานให้ประเทศก็ต้องเลื่อมใส ศรัทธา และสนับสนุนในระบอบดังกล่าวด้วย โดยการส่งเสริม เสริมสร้างหรือไม่คัดค้านการกระทำที่จะเป็นความผิดฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบดังกล่าว ได้แก่ การกระทำ ในทางคัดค้าน ต่อต้านหรือเป็นปรปักษ์ ดังนั้น พวกล้มเจ้า ผิดวินัย นะครับ]

มาตรา 82 (9)กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง.........[ข้อนี้จะเน้นที่การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ข้าราชการสามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้]

อย่างไรก็ตาม ข้าราชการนั้นยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ. สำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน. ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2499 (สมัยสงครามโลกเลย) กำหนดว่า ข้าราชการพลเรือนจะนิยมหรือเป็นสมาชิก
ในพรรคการเมืองใดๆ ที่ตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะไปในการประชุมของพรรคการเมืองน้้นเป็นการส่วนตัวก็ได้แต่ในทางที่เกี่ยวกับประชาชนและในหน้าที่ราชการจะตอ้งกระทำตัวเป็นกลาง ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่คำนึงถึงพรรคการเมือง และต้องไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ดังต่อไปน้ี
(1) ไม่ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองใดๆ เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภท 2 หรือข้าราชการการเมือง
(2) ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง
(3) ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทำ ของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน (....เมาท์ได้เฉพาะในหมู่ข้าราชการด้วยกัน..อิอิ)
(4) ไม่แต่งเครื่องแบบราชการไปร่วมประชุมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในที่
สาธารณสถานใดๆ อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง
(5) ไม่ประดับเครื่องหมายพรรคการเมืองในเวลาสวมเครื่องแบบราชการหรือในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการ
(6) ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ
(7) ไม่บังคับให้ผู้ใต้บ้งคับบัญชาหรือประชาชนเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดและไม่กระทำการในทางให้คุณให้โทษ เพราะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
(8) ไม่ทำการขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง
(9) ไม่โฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ให้เป็นการเปิดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชน หรือเขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนงัสือพิมพ์หรือพิมพ์หนังสือหรือใบปลิวซึ่งจะจำ หน่ายแจกจ่ายไปยังประชาชน อันเป็นข้อความที่มีลักษณะของการเมือง
(10) ไม่ปฏิบตัิหน้าที่แทรกแซงในทางการเมือง หรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อกระทำกิจการต่างๆ อาทิเช่น วิ่งเต้น ติดต่อกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองเพื่อให้นำร่างพระราชบญัญัติหรือญัตติเสนอสภาฯ หรือตั้งกระทู้ถามรัฐบาล
(11) ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกต้ัง และในทางกลับกันไม่กีดกัน ตำหนิติเตียน ทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกต้ั้ง
 
การฝ่าฝืนระเบียบนี้ถือว่า กระทำ ผิดวินัยฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ


สรุปแล้ว ข้าราชการก็มีสิทธิเหมือนประชาชนปกติ แต่ห้ามแสดงออก มากเกินไปนั่นเอง :)
 
 
หน่วยงาน: 
สบค.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ความคิดเห็น

ขอ 3 คำ

มากเกินไป  ใครเป็นคนกำหนด อันนี้พิจารณายากแท้ครับ

รายการบล็อกล่าสุด