ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20382725
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 44.201.95.84
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

การดำเนินงานความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ด้านการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1. ความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (คลินิกเทคโนโลยี อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บันทึกความร่วมมือเมื่อเดือนมกราคม 2546 และ 21 ธันวาคม 2552 สืบเนื่องจากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค จึงสร้างกลไกในส่วนภูมิภาคที่เชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการแพร่กระจายเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น ต่อมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีการลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” กับกระทรวงมหาดไทย ในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ให้มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง อีกบทบาทหนึ่งด้วย
ผลงานสำคัญ
1.1 วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างรายได้ เป็นรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำองค์ความรู้จากหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี สู่ประชาชน ผ่าน
• การให้บริการข้อมูลและคำปรึกษา ที่เป็นจุดเริ่มต้น ทำให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้น โดยชุมชนจะรู้จักคลินิกเทคโนโลยีผ่านเอกสารเผยแพร่ วิทยุ อสมท. และการออกจังหวัดเคลื่อนที่ทุกอำเภอ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มากกว่า 1,800 คน ต่อปี
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มากกว่า 10 เรื่อง ต่อปี อาทิเช่น ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูปเห็ดแบบครบวงจร การแปรรูปกระเทียมแบบครบวงจร การผลิตหน่อไม้ปรับกรดอัดปี๊บอย่างปลอดภัย การแปรรูปกล้วยครบวงจร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ OTOP การแปรรูปลางสาดแบบครบวงจร การแปรรูปถั่วลิสงครบวงจร การแปรรูปปลาและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพสุราพื้นบ้าน เป็นต้น
ด้านผ้าและผลิตภัณฑ์ เช่น เทคนิคและวิธีการย้อมสีธรรมชาติและลวดลาย ของผ้าทอพื้นเมือง
ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะชุมชนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การผลิตปุ๋ยชีวภาพปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรผสมผสาน และการผลิตไส้เดือนฝอยอย่างง่ายเพื่อใช้กำจัดเห็บโค
ด้านพลังงานทดแทน เช่น การผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน
1.2 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนให้ดีขึ้น
• การผลิตสารกรองสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวนมากกว่า 50 เครื่อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยการสร้างวิทยากรตัวคูณและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการ ความจำเป็นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดอื่นๆ เช่น

ปี 2548 ร่วมมือกับเครือข่ายผลิตและพัฒนาคุณภาพน้ำฯ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ ม.แม่โจ้) จัดอบรมและผลิตสารกรองและเครื่องกรองน้ำฯ ให้แก่
ผู้ประสบภัยโคลนดินถล่ม อ.ลับแล

ปี 2549-2555 ร่วมกับ อบต.เทศบาล ในอำเภอน้ำปาดและอำเภอท่าปลา ผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยมีน้ำดื่มสะอาด จำนวน มากกว่า 500 ครัวเรือน
ปี 2550–ปัจจุบัน สนับสนุนทางวิชาการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในการแก้ไข ซ่อมแซมดูแลระบบประปาและชุดเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ำดื่ม
1.3 เครือข่าย อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2549 ปัจจุบันมีสมาชิก อสวท.ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 229 คน
1.4 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 14 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ (ครบทุกอำเภอใน จ.อุตรดิตถ์) เป็นหมู่บ้านในระดับแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต้นแบบ) 8 แห่ง ประชาชนผู้รับประโยชน์จำนวน 1,600 คน
1.5 ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชน ในการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ดำเนินการมาแล้วจำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2550 ณ เทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานจากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแข่งขัน(เช่นเครื่องบินกระดาษพับ จรวดขวดน้ำ / Science Show โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,000 คน ต่อปี
2. ความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการในการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับมาตรฐานในขอบข่าย pH ในน้ำ และ โปรตีนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ รวมทั้ง ในปี 2556 เข้าร่วมโครงการห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เพื่อการรองรับการทดสอบสินค้า OTOP และสินค้าจากชายแดน และการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
3. ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 1 (จังหวัดอุตรดิตถ์) จำนวน 130 คน
4. ความร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สวทช. ภายใต้โครงการนำร่องโครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ระยะที่ 2 ปี 2553 – 2554 จำนวน 24 โรงเรียน
5. ความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และในปี 2555 ได้เข้าร่วมการดำเนินงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการมากกว่า 10 ราย

 

 

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี