ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20381020
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 3.238.90.95
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก thawesak@mhsri.go.th

กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0

ความเป็นมา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำ “กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ” หรือ Thailand Electronic Government Interoperability Frameworks (TH e-GIF) ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ แล้วนั้น

นอกจากนี้การพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการแลกเปลี่ยนตามแนวทาง TH e-GIF เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่สำหรับหน่วยงาน เช่น ภาษาเอ๊กซ์เอ็มแอล (XML) เว็บเซอร์วิส (Web Services) เป็นต้น บุคลากรภาครัฐยังขาดความเข้าใจที่เพียงพอใน TH e-GIF และเทคโนโลยีที่ใช้ทำให้การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นไปอย่างล่าช้า จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และเพื่อให้การฝึกอบรมบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ควรเป็นการฝึกอบรมที่ได้ผลลัพธ์เป็นการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถทำงานได้จริงเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต

คู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

การพิจารณามาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (TH e-GIF) เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

ผลการจัดทำมาตรฐานข้อมูลตามแนวทาง TH e-GIF

เอกสารกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. หมวดการเชื่อมโยง (Interconnection)
2. หมวดการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange)
3. หมวดการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล (Storage and Presentation)
4. หมวดความมั่นคงปลอดภัย (Security)
5. หมวดมาตรฐานเปิดอื่นๆ (Open Standard)

 

 

 

 ที่มา:เว็บไซต์โครงการพัฒนากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี