ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21917879
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 955
 • Your IP: 44.192.38.49
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 ได้รับแบบสำรวจจาก กพ. มาหนึ่งชุด มีข้อมูลสำคัญที่จะมานำเสนอ 

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก้ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรื่อนสามัญมี คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจจองรัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 ใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ

 1. พัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาานบนพื้นฐานของสมรรถนะ
 2. พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและเข้าถึงประชาชน
 3. พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์การ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำทีม ผู้นำองค์การและผู้นำเครือข่าย
 4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกคน ทุกระดับ ให้มีพลังกายที่เข้มแข็งและพลังใจที่พร้อมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

ดู ๆ ไปยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ดำเนินการมา สป. เราก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การเสริมสร้างแรงจูงใจ  การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง  หรือเพราะผมเข้าไม่ถึงข้อมูลเหล่านี้ เลยไม่รู้ว่า ทางด้านบุคลากรของเรา ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง  หากมีใครรู้ก็ช่วยมาให้รายละเอียดหน่อย คร๊าบบ ??????

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ สป. อยู่ที่ไหน หาไม่เจอ

วิธีการพัฒนา เช่น E-learning, ผู้บังคับบัญชาสอนงาน, ฝึกอบรม/สัมมนา, ดูงาน, ศึกษาต่อ, ศึกษาด้วยตนเอง, มอบหมายงานพิเศษ,สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ความคิดเห็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ สป.อยู่ที่ไหน

คิดว่ามีอยู่ใน แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มิติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติที่ 1) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  มิติที่ 2) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติที่ 3) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติที่ 4)  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติที่ 5) คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทำงาน  (ได้จากเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.วท." วันที่ 29 ส.ค. 54)  ตอนนั้นยังเป็น (ร่าง)   หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก กพ. หรือ สห. คงได้

แผนอยู่ไหน มาหาด้วย

 ผมก็ว่าน่าจะมีอยู่นะ แต่อยู่ที่ไหน ต้องไปความหา หรือมีผู้ใจดี นำมาให้ครับ อยากเห็นแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.วท. อย่างที่คุณ saowanee8@most ว่าครับ