ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 6 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 6 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 19718691
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 937
  • Your IP: 3.238.225.8
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 เรื่อง “การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ปีงบประมาณ 2556 – 2561 : ประเด็นการวิจัยและพัฒนา”
ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

.....................................

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา ประเด็น 8.1 การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R & D) เป็นร้อยละ 1 ของ GDP ประเด็น 8.2 Talent Mobility และการใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประเด็น 8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks ซึ่งต่อมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ประมวลแผนปฏิบัติการฯ ที่หน่วยงานต่างๆ ได้บูรณาการในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนามีการบูรณาการแผนงาน/โครงการครอบคลุมในทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1 เพื่อร่วมพิจารณาการบูรณาการแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนา

2.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งให้เกิดการบูรณาการงาน/โครงการด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

2.3 เพื่อหาแนวทาง/กรอบการจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ

 

3.   การดำเนินการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละแผนงาน/โครงการบูรณาการ ให้บรรลุความสำเร็จ โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้

1) การปาฐกถาแนวทางการดำเนินงานบูรณาการงานภายใต้ประเด็นการวิจัยและพัฒนาของยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

/2) การประชุม...

2) การประชุมกลุ่มย่อยบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละแผนงาน/โครงการบูรณาการ 

4.   ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 – วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 

5.   สถานที่ดำเนินการ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ได้แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละแผนงาน/โครงการบูรณาการ

7.2 ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี