ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22034775
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 18.232.31.206
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   เป็นหัวใจสำคัญของการให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศส่วนใหญ่ ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรม และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศให้มากที่สุดภายใต้การพิจารณาคัดเลือกสรรเทคโนโลยีอย่างมีเหตุผล เพื่อเป็นฐานความรู้ทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ  วิธีการการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันมากที่สุดและใช้ต้นทุนต่ำ ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรม / การสัมมนา / การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับความรู้ตลอดจนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรง ทำให้สามารถนำไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและยังนำไปสู่การสร้างพันธมิตรความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วนอีกด้วยด้วยเหตุผลดังกล่าว  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำ  "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม "  ในปีงบประมาณ  2551 โดยมุ่งเน้นด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด