ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20383567
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 44.201.95.84
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ โดยการบูรณการข้อมูลสารสนเทศน้ำจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการใช้น้ำ ซึ่งน้ำเป็นต้นทุนชีวิต ต้นทุนการผลิตของภาคการเกษตรของประเทศ

การดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สสนก. จะดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นต้นแบบและนำไปสู่การขยายผล จากการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ  โดยหลักการพัฒนาหมู่บ้านด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน ใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการทำความเข้าใจบริบท สภาพแวดล้อมทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ช่วยกันคิด สร้าง และปฏิบัติ จนก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่ตนเองต้องใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นในการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆ  โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสนับสนุนการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้กับการทำงานของผู้ใหญ่ในชุมชน โดยเยาวชนสามารถทำกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างสอดคล้องไปกับชุมชนอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

 

  

เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน

•เทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ: รวบรวมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลรายได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลการเกษตร บัญชีการใช้น้ำ การบริหารจัดการโครงการ

•เทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ : การสำรวจพื้นที่ การใช้กล้องระดับและเครื่องมือระบุค่าพิกัด (GPS) การใช้แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่ระดับความสูง ภาพถ่ายทางอากาศ การใช้โปรแกรม Quantum GIS สำหรับประมวลผลข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น แหล่งน้ำ ฝาย เป็นต้น 

•เทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำ : การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านน้ำในชุมชน การหาแหล่งกักเก็บน้ำที่มีความเหมาะสม วิธีการกักเก็บน้ำจืดในพื้นที่ การซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำจืดในพื้นที่ การวางแผนการใช้น้ำ การบริหารจัดการ การออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุมงาน โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กต่างๆ

•ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับเทคโนโลยี การใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการบันทึก การจัดเก็บข้อมูลการสำรวจ การนำเสนอผลงาน เช่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน เช่น การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำ การจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน เป็นต้น 

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี