ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21162002
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

สส.

สำนักส่งเสริมและุถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากความต้องการของหมู่บ้านกาบกล้วยฯ ปัตตานี นำทีมโดยประธานกลุ่ม คุณดรุณี และ กลุ่มหัตถกรรมผลิตกระดาษสาหร่าย (ลูมุกือตะ) นำทีมโดย คุณประสิทธิ์ รัตนมณี นักวิจัย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ. ปัตตานี ที่ต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษและสีธรรมชาติ  จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านกาบกล้วยฯ  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ.

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัติริยาธิราชเจ้า : 5 เมษายน 2525

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

จากการดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ของ วท. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยการดำเนินโครงการฯ มีการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

กลุ่มแปรรูปผลไม้ จันทบุรี หรือชื่อกลุ่ม โป่งแรคสามัคคี กลุ่มนี้มีความพร้อมในส่วนของ โรงเรือน เครื่องมือ อุปกรณ์ในการแปรรูปผลไม้ แต่มีปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่ม ตัวประธานกลุ่มซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิง ต้องสวมหมวกหลายใบ ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการพัฒนากลุ่ม และหาผู้มาทำหน้าที่แทนไม่ได้  ไม่มีการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการวัตถุดิบ แผนการตลาด ทั้ง ๆ ที่มีความพร้อมในการผลิต 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ติดตามหมู่บ้านแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ ฉะเชิงเทรา ก็เป็นหมู่บ้านที่มีประธานกลุ่มเข้มแข็ง อายุยังน้อย แต่มีความคิดก้าวหน้า ต้องการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่าง ๆ แต่ที่เน้นมาที่สุดคือ มะขาม เนื่องจากในพื้นที่มีการปลูกมะขามอยู่เยอะ 

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)