ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21183114
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.201.99.222
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 

หลังจากได้เข้าฟังบรรยาย จากท่าน ปกท. ในเรื่อง  GANTT CHART S-curve และ Earned Value  ได้เข้าใจว่าแต่ละตัวทำงานอย่างไร และได้เข้าใจความสัมพันธ์ ของแต่ละตัวว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร และรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละตัว มีความแตกต่างกันในการนำไปใช้งาน สุดท้ายท่านก็ย้ำว่า นี่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้การบริหารโครงการประสบความสำเร็จ ผมได้รับไฟล์มาจากคุณฉัตต์ธิดา สน. เลยนำมาฝาก ครับ โดยเนื้อหาประกอบด้วย

 

1. GANTT CHART  แสดงความสัมพันธ์ของ 4 สิ่ง คือ ขอบเขตของโครงการ (Scope) และกิจกรรม(Activity) ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เวลา (Time) งบประมาณ (Budget)  และ Resource ซึ่งหมายรวมทั้ง คน เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

ข้อจำกัด 
ทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สถานะโครงการตอนนี้อยู่ตรงไหนในภาพรวมและกำลังจะไปไหน จะสำเร็จเมื่อไร ใช้งบประมาณไปอย่างไรเมื่อเทียบกับแผน 
 
2. S-Curve technique เป็นเทคนิคที่นำเอาข้อมูลในอดีตของโครงการหนึ่งๆ มาแสดงผลให้ดูเข้าได้โดยง่าย และสามารถใช้คาดการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นจากวิธีการดำเนินโครงการนั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ของโครงการที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมแบบเดียวกัน โดยใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์ และแสดงด้วยกราฟเส้น ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ให้ถูกต้องและแม่นยำ จะต้องการจำนวนข้อมูลจำมาก แต่ถึงอย่างไรการคาดการณ์อาจจะไม่ถูกต้องเพราะยังมีปัจจัยอีกมากที่จะทำให้ การดำเนินโครงการนั้นมีการดำเนินงานจากที่คาดการณ์ไว้ ดังนี้ การใช้ S-Curve technique จะแปรผลภายใต้เหตุผลของสมมุติฐานเท่านั้น 

S-curve ใช้แสดงเส้นทางสู่ความสำเร็จของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  โดยใช้อธิบายว่าประสิทธิภาพและความประหยัดต้นทุนของเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ ของ S-curve 
เป็นกราฟเส้นที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแกน X (เวลา) และแกน Y (ความสำเร็จของการดำเนินงาน) ใช้อธิบายความก้าวหน้าของโครงการในภาพรวมได้ 
 
3. Earned Value Management 

Earned Value Management เป็นเทคนิคเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง  (1) ค่าใช้จ่ายและ (2) ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับ (3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงาน 
ข้อมูลสำคัญ 3 ประการ  ที่เป็นส่วนประกอบในการบริหารงานแบบ  Earned Value : 
1. Planed value (PV) หรือ Budgeted cost of work scheduled (BCWS) หมายถึงต้นทุนทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติแล้วและถูกประมาณการไว้ตามแผนของงานหนึ่งจนกระทั้งถึงวันที่ทำการวัด
2. Actual cost (AC) หรือ Actual cost of work performance (ACWP) ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจริงจากทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อมเพื่อดำเนินการงานใดงานหนึ่งจนแล้วเสร็จจนกระทั้งถึงวันที่ทำการวัด
3. Earned value (EV) หรือ Budgeted cost of work performed (BCWP) มูลค่าโดยประมาณของงานใดงานหนึ่งที่ดำเนินการแล้ว   หรือต้นทุนของงานนั้นที่ได้ประมาณการไว้ตามแผนตั้งแต่ต้นเพื่อ  ที่จะดำเนินงานดังกล่าวตามปริมาณที่เกิดขึ้นจริงจนกระทั้งถึงวันที่ทำการวัด

การนำไปใช้ – ใช้ในการวางแผนและควบคุมการทำงาน   โดยจะต้องกำหนดขอบเขตและวิธีการวิเคราะห์  
ข้อดี 
ทำให้หัวหน้าโครงการทราบว่าสถานะโครงการตอนนี้อยู่ตรงไหนและกำลังจะไปไหน และคาดการณ์ได้ว่าจะสำเร็จเมื่อไร  
ข้อจำกัด
ไม่สามารถบอกคุณภาพของงาน หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ 
 
หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี