ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 3 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21998037
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.93.74.25
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 

 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการ วมว. ระยะแรก ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ –๒๕๕๕) และให้ดำเนินการประเมินผลโครงการ เมื่อสิ้นปีที่ ๓ เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาประกอบการพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มค่าในการพัฒนา ปรับปรุง ขยาย หรือยุติโครงการและเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายโครงการโดยปรับเพิ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์อีก ๒๐ ห้องเรียน โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ให้ดำเนินโครงการขยายไปยังพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑ ห้องเรียน โดยไม่ต้องรอผลการประเมินโครงการ และเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการ วมว. ระยะที่ ๒ ระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ –๒๕๖๕)

            ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมดังนี้

ระยะที่ ๑

๑.      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒.      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ –โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

๓.      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี –โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

๔.      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี –โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๕.      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๖.      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน –โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

๗.      มหาวิทยาลัยขอนแก่น –โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ระยะที่ ๒

๑.    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ –โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒.      มหาวิทยาลัยนเรศวร –โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

๓.      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี –โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๔.      มหาวิทยาลัยขอนแก่น –โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

๕.      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม –โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

๖.      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี –โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

๗.      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน –โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

๘.      มหาวิทยาลัยบูรพา –โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา

๙.      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ –โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

๑๐.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี –โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

๑๑.  มหาวิทยาลัยทักษิณ –โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

๒. แนวทางการดำเนินงาน

          การคัดเลือกมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจะพิจารณาจากความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยมาช่วยสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้สูงขึ้น และความพร้อมและศักยภาพของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย โดยคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายหรืออยู่ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และกำกับดูแลการดำเนินการ

๓. การติดตามผลการดำเนินงาน

 

ช่วงเวลา

ประเด็นการติดตาม

พ.ย. –ก.พ.

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา

ก่อนวันประกาศผลการสอบรอบแรก 5 วัน

[ ] ผลการสอบคัดเลือกรอบแรก โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ก่อนวันประกาศผลการสอบรอบสอง2-5 วัน

[ ] ผลการสอบคัดเลือกรอบสอง โดยมหาวิทยาลัยแยกกันโดยอิสระ

ก.พ.

การแจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

[ ]  การแจ้งจำนวนและรายชื่อนักเรียนใหม่ (ชั้น ม.4) รวมทั้งจำนวนและรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี

ภายใน ต.ค.

(ก่อนเปิด

ภาคเรียนที่ 2)

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1

[ ] ผลการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[ ] ผลการเรียนของนักเรียน

[ ] ผลการสอบ SAT และ IQ นักเรียน ม.4 (pre-test)

[ ] การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ การแข่งขันทางวิชาการ/ การประกวดทางวิชาการ/ การร่วมกิจกรรมทักษะอื่นๆ ที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา/ศักยภาพของนักเรียนที่ผ่านมา (ถ้ามี )

[ ] ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาผู้บุคลากรผู้สอน  

[ ] รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภายใน 15 พ.ค.

(ก่อนเปิด

ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป)

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2

[ ] ผลการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

[ ] ผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 และผลการเรียนในภาพรวมตลอดปีการศึกษา และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน

[ ] ผลการทดสอบทางการศึกษาที่จัดโดยส่วนกลาง

     [ ]  O-NET นักเรียน ม.6

     [ ]  GAT-PAT วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นักเรียน ม.5,  ม.6

[ ] ผลการสอบ SAT, IQ นักเรียน ม.6 (post-test)

[ ] การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ การแข่งขันทางวิชาการ/ การประกวดทางวิชาการ/ การร่วมกิจกรรมทักษะอื่นๆ ที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา/ศักยภาพของนักเรียนที่ผ่านมา (ถ้ามี )

[ ] ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาผู้บุคลากรผู้สอน 

[ ] รายงานการจัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.

[ ] คู่มือหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา (หากมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร)

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด