ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21159125
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

การจัดโครงการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชนกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ “ไทยนี้...รักสงบ”

สืบเนื่องจาก รัฐบาล ได้กำหนดให้มีแผนปรองดองของชาติ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดำริของ รมว.วท. ได้จัดทำโครงการ “ไทยนี้...รักสงบ” เนื่องจากเห็นว่าการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยดำรงวิถีชีวิต คิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุ มีผล รวมถึงการนำผลงานวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายฯ ไปช่วยพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ  จะสามารถช่วยสนับสนุนมาตรการดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง “โครงการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตชุมชนกรุงเทพมหานคร”เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว  ด้วยเหตุว่ามีหลายชุมชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ที่ยังขาดโอกาส ขาดความรู้  ขาดบุคลากร ที่จะให้ความรู้  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการพบปะพูดคุยกับชุมชนในเบื้องต้น และชุมชนได้นำเสนอประเด็นปัญหา/ความต้องการ เช่น เรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับน้ำเสีย ขยะ สารตกค้าง และเรื่องของอาชีพต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นต้น รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารงาน  บริหารเงิน โครงการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชนกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการไทยนี้...รักสงบ   โดยมีวัตถุประสงค์    

  1) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

  2)  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษา ที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติมในไฟล์แนบ....

 

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี