ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21159694
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhsri.go.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดงาน “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี วว. “50 ปี วว.ความภูมิใจ นวัตกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจและสังคม ” ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 4 วันอังคาร 6 สิงหาคม 2556  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

50 ปี บนเส้นทางการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  มุ่งมั่นวิจัยพัฒนา จากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ในรูปแบบของการจัดการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  สร้างความสำเร็จของภาคเศรษฐกิจ และสังคม อย่างแท้จริง  

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

 

โซน “พระมหากรุณาธิคุณ”

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ที่มีคุณูปการกับ วว. รวมทั้งจัดแสดงผลงานวิจัยที่ วว.ได้สนองแนวพระราชดำริในโครงการต่างๆ  อาทิ วว.กับโครงการหลวง รวมทั้งจัดแสดงพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดย วว.และได้รับพระราชทานนาม พร้อมทั้ง เปิดตัวมะลิพันธุ์ใหม่ของโลก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2556 (12 สิงหาคม 2556)

โซน 5 ทศวรรษ... วว. ช่วยเหลือสังคมไทย

พบความสำเร็จของ วว.ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบท อาทิ การสนับสนุนเทคโนโลยี วว.ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจชุมชน การเสริมสร้างความรู้ด้านมาตรฐาน
การกรองน้ำเพื่อชุมชน

โซน 50 ปีแห่งความภูมิใจ (Hall of Fame)

จัดแสดงความสำเร็จบนเส้นทางงานวิจัยในรอบ 50 ปี วว. กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทั้งในด้านผลงานวิจัย ที่ทำคุณประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติและสังคมไทย

โซน ผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่าย

ชมการแสดงเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในยุคดิจิตอลจากต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศของ วว.

โซน ผลงานเด่น (Highlight)

- สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมรายได้ด้วยเทคโนโลยีอาหาร วว.
  โชว์งานวิจัยแปรรูปจากผัก/ผลไม้ เช่น เงาะ ลองกอง ทุเรียน มะนาว เห็ด  ฯลฯ สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมคุณค่า
  ด้วยเทคโนโลยี วว.พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านอาหารแก่ลูกค้า...ฟรี!!!

- ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ...ด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว.
  ชมผลสำเร็จผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต้นแบบ   ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา ยาทาภายนอกจากสมุนไพร
  ผลิตภัณฑ์สปา เวชสำอาง เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ พร้อมการถ่ายทอด
  เทคโนโลยีแก่ภาคเอกชน

- พัฒนาเกษตรไทย ...ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
  รวบรวมผลงานด้านการเกษตร ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจชุมชน อาทิ เทคโนโลยีปุ๋ย วว. เทคโนโลยี
  เห็ดเมืองหนาว เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาพืชจากป่าสู่พืชเศรษฐกิจ

- พลังงานสะอาด..รักษ์โลกอย่างยั่งยืน
  เรียนรู้ก้าวสำคัญของงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่ออนาคต อาทิ พลังงานจากสบู่ดำ น้ำมันจาก
  ขยะพลาสติก การผลิต แก๊สสังเคราะห์จากชีวมวลโดยไม่มีน้ำมันดิน เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากเอทานอล   รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการรักษา สิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีชีวภาพบำบัดสารเคมีการเกษตร สารจับโลหะหนัก
  จากเศษชานอ้อย เป็นต้น

- นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
  ชมผลงานการพัฒนานวัตกรรมใหม่ทางด้านการแพทย์ และเครื่องจักรอาหารและการเกษตร  ที่ได้รับรางวัล
  และนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง  เช่น  เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง เครื่องอุลตราซาวด์โฟโนโซนิกส์   พลาสติกชีวภาพสำหรับเฝือกอ่อน เป็นต้น


โซน สู่อาเซียนอย่างมั่นใจ...ด้วยบริการทันสมัยของ วว.

พบกับบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่น  งานบริการทดสอบ วิเคราะห์ สอบเทียบ งานบริการทดสอบบรรจุภัณฑ์ งานรับรองระบบมาตรฐานสากล   การทดสอบเครื่องกรองน้ำและไส้กรองน้ำ การทดสอบการสลายตัวของพลาสติกชีวภาพ งานบริการด้านจุลินทรีย์ เป็นต้น

โซน เทคโนโลยีสาหร่าย วว.จากองค์ความรู้สู่ความเลิศ  

โชว์ความสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสาหร่ายของ วว.  ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน-งานวิจัยเพื่ออนาคต ความสำเร็จตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พลังงานทดแทน ด้านการเกษตร  จากสาหร่าย และความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการแนะนำศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. 

โซน TISTR MART ชอป..

สินค้างานวิจัยใน SUPERMARKET วว. /สินค้า OTOP/ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี / สิ่งพิมพ์ วว.จำหน่ายราคาพิเศษ ... ลดราคาพิเศษ 20 %

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009

 

วันนี้ฝากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

 

หน่วยงาน: 
ศท.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

น่าติดตามผลงาน

 เป็นหน่วยงานที่น่าติดตามผลงานมากครับ มีหลาย ๆ อย่างที่เป็นประโยชน์ทั้งระดับ ชุมชน อุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ