ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 16364232
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 168
 • Last Registered User: opfy9@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 923
 • Your IP: 35.153.166.111
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 ตามที่ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ กำหนดแผนการลงประเมินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท ใน 5 ภูมิภาค โดยมีขั้นตอนในการเลือกหมู่บ้าน คือ 

เลือก หน่วยงาน(น้อยกว่า 5 หมู่บ้านเลือกทั้งหมด มากกว่า 5 หมู่บ้านเลือกมาเพียง 5 หมู่บ้าน 

   -> ภูมิภาค(5 ภูมิภาค เหนือ กลาง ตะวันออก อีสานและใต้) ภูมิภาคละ 5 หมู่บ้าน

   ->  ตามกลุ่มเทคโนโลยี(8 กลุ่ม เทคโนโลยีด้านเซรามิก  เทคโนโลยีปุ๋ย เทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการของเสีย เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ)

   -> ตามประเภทหมู่บ้าน(หมู่บ้าน ว และ ท,แม่ข่ายต้นแบบ, แม่ข่ายขยายลูก,ลูกข่าย)

โดยมีแบบสอบถาม 3 ชุด 1) สำหรับผู้บริหารโครงการ 2) สำหรับผู้รับบริการ และ 3) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำหนดการ ดังนี้

 ภาคตะวันออก                จังหวัดชลบุรี จันทบุรีและตราด             ระหว่างวันที่  8-10  สิงหาคม 2555

ภาคเหนือ                      จังหวัดเชียงรายและพะเยา                  ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอุบลราชธานี                            ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555
ภาคใต้                         จังหวัดกระบี่และสุราษฏร์ธานี                ระหว่างวันที่   5-7    กันยายน 2555
ภาคกลาง                      จังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรีและนครปฐม  ระหว่างวันที่  12-14   กันยายน  2555
 
ภาคตะวันออก  

ภาคเหนือ

 • หมู่บ้านต้นน้ำชุมชนรักษ์ป่า บ้านต้นน้ำแม่น้ำลาว (013) 
 • หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาบ้านต๋ำ (174)
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรกองทุนข้าว (039)
 • หมู่บ้านน้ำปู บ้านสันสลี (108)
 • หมู่บ้านวัฎจักรพลังงานชีวภาพชุมชน บ้านดอยชัยมงคล (116)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน  (170)
 • หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านผาชัน)  (006) 
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  (กลุ่มเลี้ยงโคพันธ์พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์)  (042) 
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์(023)
 • หมู่บ้านเตาเผาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (158)

ภาคกลาง 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี