ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21223131
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhsri.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวง (ศปท.) บทบาทหน้าที่ในการ ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวงและรองหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าศูนย์ เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้

   - ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
   - วางแผน ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง
   - สอบทาน ปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นจากระบบงานและตัวบุคคล
   - สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
   - ประสานงาน เร่งรัดและติดตามการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในภาคราชการ เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการเกิดความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยดำเนินภารกิจทั้งการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน เป็นการบูรณาการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับงานคุ้มครองจริยธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อาจแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ

● กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทำ หน้าที่ในการ
   1) ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวง
   2) ให้คำปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง
   3) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติ ราชการฯ
   4) ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการ ทุจริตฯ
   5) ติดตามผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของกระทรวง ทุก 2 เดือน และ
   6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน และ

● กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ทำ หน้าที่ในการ
   1) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
   2) ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
   3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

ในส่วนของ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวง โดย เพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้สมบูรณ์โดย เฉพาะด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวง โดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ (ตามขั้นตอนที่ 1)

ขั้นตอนที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการฯ และส่วนราชการในสังกัดร่วมกันปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ตามขั้นตอนที่ 2) และนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4 การ จัดการเรื่องร้องเรียน ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ จัดการเรื่องร้องเรียนโดยส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ

ขั้นตอนที่ 5 ศูนย์ ปฏิบัติการฯ ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด โดยให้ส่วนราชการในสังกัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ) ส่งมายังศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวง ทุก 2 เดือน

ขั้นตอนที่ 6 ศูนย์ปฏิบัติการฯ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงทุก 6 เดือน (ตามขั้นตอนที่ 5) สำเนาเสนอปลัดกระทรวง/รัฐมนตรี ส่งไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร.

ขั้นตอนที่ 7 ศูนย์ปฏิบัติการฯ นำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีมาปรับปรุง (Update) แผนปฏิบัติราชการ ฯ ของกระทรวง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ

ขั้นตอนที่ 8 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ในภาพรวมของทุกส่วนราชการ ทุก 6 เดือน

ขั้นตอนที่ 9 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำรายงานประจำปีสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ในภาพรวม เสนอ ครม.

ในส่วนของความคืบหน้า เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เพื่อกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปรากฏในกฎ กระทรวงแบ่งส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง 18 กระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 9 แห่ง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง5 แห่ง (ยกเว้นสำนักราชเลขาธิการ และสำนักพระราชวัง) และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

สำหรับ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติเฉพาะกำหนดให้การแบ่งส่วนราชการต้องตราเป็นพระราช กฤษฎีกา ส่วนราชการจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการฯ เพื่อกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

ที่มา สำนักงาน ก.พ.ร. 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูได้ที่ http://www.ops.go.th/anti-corruption/
(URLนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

 

วันนี้ฝากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

หน่วยงาน: 
ศท.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)