ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 4 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 22013508
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 956
 • Your IP: 3.93.74.25
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhsri.go.th

          การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOC) เป็นแนวคิดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่หน่วยงานราชการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ตามประเด็นด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  MOC จึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารและเป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและงานบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระทรวง  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2552-2556

          ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงฯ  ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด (POC) ศูนย์ปฏิบัติการระดับพื้นที่ (AOC) ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประมวลผลกลางในการวิเคราะห์ข้อมูล  และนำเสนอในรูปแบบของรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (executive summary report) เพื่อตอบสนองการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์  แล้วนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทำให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

          ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการพัฒนา 4 ส่วนหลักคือ

 1. ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
  1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
  3. ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ส่วนระบบข้อมูลสารสนเทศ 3 ระบบ ได้แก่
  1. ระบบข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลแผนงานโครงการ งบประมาณ บุคลากร ฯ
  2. ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน งานวิจัย นักวิจัย ของกระทรวง ฯ
  3. ระบบข้อมูลติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน PSA/KPI ฯ
 3. ส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง กับ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
 4. ส่วนการสำรองข้อมูล (Co-Location)

จากบทความทั้งหมดนี้ การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้นมิได้เป็นประโยชน์แต่เพียงการบริหารราชการเท่านั้น แต่ประโยชน์ที่แท้จริงแล้วเกิดกับประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไป  จะเห็นได้จาก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (war room) เพื่อบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

 

Note : วันนี้เขียนแค่นี้ก่อนนะ แล้วจะมาเขียนต่อ

 

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

หน่วยงาน: 
ศท.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด