ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21182780
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.201.99.222
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก rawee@mhsri.go.th

สืบเนื่องจาก วท. เรามีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวง (ศปท.) ขึ้น เลยอยากเพิ่มเติมความรู้ว่าด้วยชนิดหรือประเภทของการคอร์รัปชั่นของสังคมไทย

โดยการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยนั้น สังศิต พิริยะรังสรรค์ เคยเขียนไว้ในบทความเรื่อง คอร์รัปชั่นกับประชาธิปไตย ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ไว้ว่าสามารถจำแนกได้เป็น 15 ลักษณะ ดังนี้คือ

1. การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เช่น การผูกขาด การให้สัมปทาน และการเรียกเก็บส่วนแบ่งอย่างผิดกฎหมาย โดยการสร้างความขาดแคลนเทียม เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าตาล

2. การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัวและอาจกระทำโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเครพโตเครซี(Kleptocracy)

3. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลได้รับผลเสียส่วนตัวและผลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการกระทำหน้าที่โดยขาดความเที่ยงธรรม

4. การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ (ปั่นราคาหุ้นของตัวเอง)

5. การปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังและให้การเท็จ

6. การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีอคติและลำเอียง

7. การใช้อิทธิพลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการค้าต่างตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า

8. การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล การใช้กองทุนของรัฐ เพื่อไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง

9. การไม่กระทำการตามหน้าที่แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น การฮั้วประมูล

10. การให้และการรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ

11. การยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง เช่น เช็คของขวัญมูลค่าสูงและสินบนมูลค่าสูง

12. ผู้บริหารประเทศทำตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศ โดยการใช้นโยบายประชานิยม

13. ใช้อำนาจของตำรวจ ทหาร และข้าราชการในทางที่ผิด

14. ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตด้วยวิธีต่าง ๆ

15. การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การบริจาคให้แก่นักการเมือง

หน่วยงาน: 
สบค.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

เอกสารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 และแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงสร้างภายในประกอบด้วย

     - กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     - กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

ภารกิจหลักของ ศปท.วท. คือ การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

ปัจจุบันรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อรองปลัดกระทรวง (นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หศปท.วท.) ตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย  และมีข้าราชการ จำนวน ๒ ท่าน คือ นางสาวสิริมนต์ โฉมแฉล้ม และ นางสาวสะการะ พวงเพ็ชร์ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ศปท.วท.

ภารกิจในปีแรกของการเริ่มต้น ศปท.วท. ยังไม่มีงบประมาณดำเนินงาน  ประกอบกับเวลาที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์เป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงดำเนินภารกิจได้เพียงบางส่วน อาทิ การจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ใน สป.วท. เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศปท.วท. ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
 
หลายท่านอาจเห็นว่า  ชื่อของศูนย์ฯ  ฟังดูแล้วเคร่งเครียด จริงจัง และรุนแรง ประมาณนั้น ก็ต้องเรียนแจ้งให้ทราบว่า เป็นชื่อที่หน่วยงานผู้กำกับดูแลกำหนดให้ใช้ชื่อนี้เหมือนกันทุกส่วนราชการ จึงขออย่าได้จริงจังหรือตกใจ กับชื่อของศูนย์ฯ ไปเสียก่อน  อันที่จริงแล้ว สป.วท. ของเราไม่เคยมีเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรุนแรง  กลับตรงกันข้ามในปี พ.ศ. 2554 หน่วยงานด้านการตรวจสอบอย่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบรางวัล ให้ สป.วท. เป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุด ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2554  และในปีนี้ (2556) ได้รับประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานโปร่งใส” พร้อมกับข้าราชการ สป.วท. 1 ท่าน คือ นางสาวอัมพร ประยูรกิตติกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สค.สบ. ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม” ด้วย   สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมแสดงถึงการดำเนินงานของ สป.วท. มีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับ

เรื่องราวดีๆ อย่างนี้ จะปรากฎขึ้นบนเว็บไซต์  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) 

ที่มา : เอกสารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดย คุณสิริมนต์ โฉมแฉล้ม และ คุณสะการะ พวงเพ็ชร์

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูได้ที่
http://www.ops.go.th/anti-corruption/
(URLนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

 

วันนี้ฝากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ