ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 4 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22013745
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.93.74.25
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

มาทำความรู้จักกับโครงการวิศวกรรมย้อนรอย หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า reverse engineering กันว่ามันคืออะไร

โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย

หลักการและเหตุผล
  ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต  ส่งผลให้ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากในการนำเข้าเครื่องจักรเหล่านี้   อีกทั้งการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ขึ้นในภายในประเทศยังไม่สัมฤทธิ์ผล และผลการวิจัยพัฒนาที่ผ่านมายังไม่สามารถนำไปประยุกต์การสร้างเครื่องมือเครื่องจักรใช้งานในระดับอุตสาหกรรมและขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้  ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านการสร้างเครื่องมือเครื่องจักรขึ้นภายในประเทศ   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย  อันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งหลาย ๆ ประเทศได้นำไปใช้และประสบผลสำเร็จ มาแล้ว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเครื่องจักรที่มีมาตรฐานคุณภาพดีและมีราคาเป็นที่ยอมรับ  โดยวิธีวิศวกรรมย้อนรอย
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำวิศวกรรมย้อนรอย ให้แก่ ผู้ประกอบการไทย นำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และทำให้ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น

ลักษณะเด่น
 1. เป็นโครงการพัฒนาและสร้างเครื่องจักรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องนำเข้าเครื่องจักจากต่างประเทศ
 2. เป็นโครงการที่มีรูปแบบการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรขึ้นภายในประเทศ
 3. เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดนำไปสู่การลดระยะเวลาในการวิจัยพัฒนาแบบลองถูกลองผิด
 4. เป็นโครงการที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยแก่บุคลากรไทยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสร้างเครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณ์ต้นแบบ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกาผลิตในสาขาต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนี้
• อุตสาหกรรมอาหารและยา
• อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์
• อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
• อุตสาหกรรมสิ่งทอ  ยาง และพลาสติก
• อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์
• อุตสาหกรรมการพัฒนาพลังงานทดแทน และ
อุตสาหกรรมตามความต้องการของภาคเอกชน เป็นต้น
กิจกรรมที่ 3  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างและซ่อมเครื่องจักร 
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการสร้างและซ่อมเครื่องจักรให้แก่ผู้ประกอบการในภาคต่าง ๆ
2. เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาสร้างและซ่อมเครื่องจักรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
3. เพื่อยกระดับอาชีพการสร้างเครื่องจักรภายในประเทศให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 3   การขยายผลสู่เชิงเศรษฐกิจและสังคม 
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบไปขยายผลสู่ภาคการผลิตและช่วยลดการนำเข้า
    เครื่องจักรต่างประเทศ  เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรเพื่อการส่งออก
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

กิจกรรมที่ 4  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างและซ่อมเครื่องจักร 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการบริหารจัดการโครงการและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่การ
    พัฒนาสร้างเครื่องจักร จนถึงการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  
 ประโยชน์ที่จะได้รับ
  
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไทย  ให้สามารถสร้างเครื่องจักรขึ้นได้ในประเทศตามความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประหยัดเงินตรา ในการซื้อเทคโนโลยี เครื่องจักร อะไหล่ ตลอดจนการบริการซ่อมบำรุงจากต่างประเทศ
2. ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเครื่องจักรที่ผลิตได้ในประเทศมีคุณภาพดี และราคาถูกกว่าเครื่องจักรที่นำเข้า
3. ได้รับความรู้ในการทำวิศวกรรมย้อนรอย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสู่เชิงพาณิชย์
4. ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศที่แฝงอยู่ในรูปเครื่องจักร
5. ประหยัดเวลาในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  เนื่องจากการทำวิศวกรรมย้อนรอยไม่ต้องเริ่มต้นพัฒนาใหม่  สามารถศึกษาต่อยอดได้
6. เกิดการใช้ทรัพยากร (ทั้งบุคลากรและวัตถุดิบ) ที่มีอยู่ในประเทศในการสร้างเครื่องจักร ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
7. สร้างการจ้างงานและกระจายการลงทุนในการผลิตเครื่องจักรจำหน่าย

 

 

ปีงบประมาณ 2547
สนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ จำนวน 2 รายการ
1. เครื่อง 3D CNC Router  (พัฒนาโดย บริษัท สปาร์ แม็คคาทรอนิกส์ จำกัด)
 เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องจักรต้นแบบที่ใช้ในการกัด เจาะ ไม้เนื้อแข็ง ไม่อัด และพลาสติก  รวมถึงโลหะอ่อนถึงชนิด เพื่อใช้ทำเป็นอุปกรณ์ตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์แกะสลักจากไม้
2. เครื่องโฮโมจิไนซ์ UHT 2 ขั้นตอนแบบปลอดเชื้อ  (พัฒนาโดย บริษัท พัฒน์กล จำกัด)
 เป็นเครื่องโฮโมจิไนซ์นม UHT ต้นแบบ 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดกำลังผลิต 20 ลิตร/ชั่วโมง และขนาด 4,000 ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการผลิตให้แก่ผู้ผลิตนม UHT ลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรม อาหารเหลวชนิดต่างๆ อุตสาหกรรมผลิตยา และอุตสาหกรรมเคมีได้
ขณะนี้เครื่องต้นแบบได้ใช้งานอยู่ที่โรงนมเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ปีงบประมาณ 2548
สนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ จำนวน 4 รายการ
1. เครื่องทอดชนิดน้ำมันท่วมแบบต่อเนื่อง (Deep Fat Fryer)  (พัฒนาโดย บริษัท พัฒน์กล จำกัด)
 เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปอาหารสุกที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก ใช้สำหรับทอดอาหารชนิดต่างๆ เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู กุ้งและผัก เป็นต้น โดยอาศัยหลักการใช้สายพานพาและกดชิ้นอาหารให้จมอยู่ในน้ำมันร้อนและเคลื่อนผ่านน้ำมันทอดในอ่างทอดอย่างต่อเนื่อง ระบบการให้ความร้อนแก่น้ำมันทอดเป็นแบบให้ความร้อนทางอ้อม ผ่านขดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสารตัวกลางให้ความร้อนอาจเป็น Thermal Oil หรือไอน้ำความดันสูง
ขณะนี้เครื่องจักรดังกล่าวได้ใช้งานอยู่ที่บริษัท สหฟาร์ม จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นผู้ผลิตไก่สุกส่งออก
2. เครื่องบดเศษพลาสติก  (พัฒนาโดย บริษัท ไทยไดนามิคสมาสเตอร์ จำกัด)
 เป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมบดเศษพลาสติกที่เหลือจากขบวนการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลาสติกขนาดกลางลงมาที่มีปริมาณเศษพลาสติกประมาณ 200-500 กิโลกรัม/วัน โดยเครื่องถูกออกแบบสำหรับงานบดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เช่น ขวด PET ที่เหลือทิ้ง ผาขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้ว ทำให้ลดจำนวนเศษเหลือทิ้งในแต่ละวันและนำกลับมาหลอมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิล หรือโรงงานทำผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการย่อยเศษพลาสติกให้มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อนำกลับมาหลอมใหม่ต่อไป
3. เครื่อง CNC Machining Center  (พัฒนาโดย บริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร์ จำกัด)
 เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะการ การสร้างชิ้นงานในอุตสาหกรรมชิ้นงานขึ้นรูปความเที่ยงตรงสูง เช่น การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาคการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรด้านการใช้เครื่องจักร CNC Machining Center  โดยจะเป็นเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง Vertical Machining Center) สามารถเคลื่อนที่พร้อมกันทั้ง 3 แกน ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับงานผลิตแม่พิมพ์หรืออะไหล่ตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับกลางที่ต้องการความถูกต้อง แม่นยำ สามารถใช้สร้างชิ้นงานในลักษณะต่างๆ ได้โดยงานมีความเที่ยงตรงสูง การนำไปใช้ประโยชน์ได้มีการผลิตจำหน่ายเพทอนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
4. เครื่องเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร  (พัฒนาโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
 เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประกอบด้วยเครื่องล้างทำความสะอาดผัก ขนาดกำลังผลิตในการล้าง 5 กิโลกรัม/ครั้ง เครื่องล้างทำความสะอาดผลไม้ ขนาดกำลังผลิต 1,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง เครื่องหั่นผักผลไม้เป็นรูปทรง ขนาดกำลังผลิต 500-1,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง เครื่องหั่นผักผลไม้สำหรับผักสลัดและผักใบ สามารถสร้างประกอบเครื่องจักรขึ้นได้เองภายในประเทศทั้งหมด ได้มาตรฐาน มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ และราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ

ปีงบประมาณ 2549
สนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ จำนวน 4 รายการ และโครงการนำร่อง 1 โครงการ
1. เครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ 3 ขนาด  (พัฒนาโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)
 เครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดกำลังการผลิต 5-10 กิโลกรัมเมล็ด/ชั่วโมง (แบบใช้มือโยก) ขนาดกำลังการผลิต 10-15 กิโลกรัมเมล็ด/ชั่วโมง (แบบใช้ระบบสกรูอัด) ขนาดกำลังการผลิต 100-120 กิโลกรัมเมล็ด/ชั่วโมง (แบบใช้ระบบสกรูอัด)
2. เครื่องทดสอบห้ามล้อและเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ  (พัฒนาโดย บริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร์ จำกัด และ บริษัท โนออล จำกัด)
 เป็นการผลิตเครื่องต้นแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถได้เลือกใช้เครื่องที่ผลิตได้ในประเทศรวมถึงการใช้วัสดุหลักภายในประเทศในการผลิต เพื่อลดต้นทุนเพราะปัจจุบันต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่สูงกว่าที่ผลิตได้ในประเทศ
เครื่องทดสอบห้ามล้อแบบลูกกลิ้ง
มีลูกกลิ้งแบบ Hard chrome ความทนทานสูง ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มีระบบระบายความร้อนภายในตัวเครื่อง ควบคุมด้วยชุดควบคุมขนาดเล็กความเร็วสูงที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ระบบการทำงานจะเป็นการวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำสูง โดยระบบวัดแรงห้ามล้อจะแปลงแรงห้ามล้อให้เป็นค่าที่สามารถประเมินประสิทธิภาพห้ามล้อของรถยนต์ที่ทำการทดสอบ การวัดความเบี่ยงเบนของศูนย์ล้อได้อย่างแม่นยำ แสดงผลการทดสอบแยกอิสระระหว่างล้อซ้ายและขวา โดยจะใช้เครื่องทดสอบห้ามล้อร่วมกับเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ
เครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ
 ใช้ทดสอบความเบี่ยงเบนของศูนย์ล้อ โดยใช้ระบบไมโครอิเล็กโทรนิกส์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของฐานทดสอบ โดยมีความละเอียดในการวัดในระดับ 100 เมตร
3. เครื่องคัดขนาดกุ้งแบบลูกกลิ้ง (Roller Grader)  (พัฒนาโดย บริษัท พัฒน์กล จำกัด)
 เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ใช้สำหรับคัดขนาดกุ้งด้วยลูกกลิ้ง โดยอาศัยช่องว่างของลูกกลิ้งที่วางไว้ให้มีความห่างไม่เท่ากัน ลูกกลิ้งจะวางไม่ขนานกัน ด้านล่างกว้างกว่าด้านบนทำให้ช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งด้านบนจะแคบและด้านล่างจะหาง จึงใช้หลักการช่องว่างที่ไม่เท่ากันเป็นตัวแยกขนาด กุ้งตัวเล็กที่ไหลลงมาจากด้านบนจะตกก่อน กุ้งตัวใหญ่จะตกไกลออกไป กุ้งที่ตกลงจะถูกรองรับด้วยกระบะแยกขนาดกุ้งหรือสายพานลำเลียงเพื่อส่งไปสู่กระบวนการแปรรูปต่อไป

4. เครื่อง CNC 5 Axis for Jewelry Industry (พัฒนาโดย บริษัท 3D Scanner (Thailand) จำกัด)
 เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โดยะเป็นเครื่อง CNC 5 Axis ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี CAD/CAM/CAE ในการออกแบบ การทำต้นแบบ การทำแม่พิมพ์และการผลิต เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี
จุดเด่น เครื่อง CNC 5 Axis for Jewelry Industry สามารถเคลื่อนที่ได้ 5 แกนพร้อมกัน และกัดชิ้นงานเสร็จได้ในครั้งเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปกติทั่วไปที่ต้องพลิกชิ้นงานให้ครบทุกด้าน
ข้อดี ช่วยลดเวลาและปัญหาที่เกิดจากการตั้งงานใหม่หลายๆ ครั้ง ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีและรวดเร็วกว่าเดิม ได้ปริมาณชิ้นงานมากขึ้นและสามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงานได้

โครงการนำร่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรกล CNC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
ดำเนินการโดยวิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อสามารถฟื้นฟูซ่อมแซมสภาพเครื่องจักร CNC เก่าที่ใช้งานไม่ได้ให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากโครงการ เช่น    ได้เครื่องจักรใหม่จากเครื่องจักรที่ใช้การไม่ได้ ได้บุคลากรที่สามารถสร้างซ่อมเครื่องจักรซึ่งกำลังขาดแคลนและที่สำคัญได้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับหนึ่งจากการลดขยะเครื่องจักรเก่าที่ใช้การไม่ได้

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด