ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22054607
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 35.175.119.198
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

ผมมานั่งนึก ๆ ดูว่ากระทรวงเรามีวันสำคัญ ๆ อะไรบ้าง เท่าที่ผมนึกได้ก็มี 3 วัน คือ

1. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 อนุมัติให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่าน "พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เพื่อยกย่องสดุดีพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเร่งรัดส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อกระตุ้นสำนึกและเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาฐานะของประเทศให้ดีขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2527 โดยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมขยายออกไปอย่างกว้างขวางและพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดพลังสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีความตื่นตัว และเห็นความสำคัญของบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น

คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดงานดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ระหว่าง วันที่ 18-20 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี และอนุมัติให้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา

 ที่มา http://scw.science.cmu.ac.th/rama4.php

2. วันเทคโนโลยีของไทย

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" พร้อมทั้งกำหนดให้ วันที่ 19 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" เนื่องจากในวันที่ 19 ตุลาคม 2515 พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และทรงพระปรีชาสามารถทำให้ผนตกลงตรงเป้าหมายท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลจากต่างประเทศเป็นครั้งแรก

 

3. วันนวัตกรรมแห่งชาติ

5 ตุลาคม “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” 
เนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินโครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และทรงได้มีพระราชดำรัสแสดงถึงความเป็นนวัตกรรมของ “โครงการแกล้งดิน” ที่ไม่มีใครทำมาก่อนและทั้งนี้ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ทำเป็นตำรา คือ “คู่มือปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร” สำหรับที่จะใช้พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอื่นๆ ต่อไป

ในการนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมในหลากหลายประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2553 รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2553 รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 (สำหรับเยาวชน) รางวัล SCG Innovation Awards รางวัล TRUE Innovation Awards และรางวัล Mitr Phol Innovation Awards

ที่มา http://www.most.go.th/main/index.php/service/information-service/2011-08-17-06-42-35/2385-national-innovation-day.html

 

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

รายการบล็อกล่าสุด