ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21222966
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก
ปีงบประมาณ: 
2554
รายละเอียด: 
 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้และการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

 

 
ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สป.วท. ครั้งที่ ๑/๑๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. คัดเลือกองค์ความรู้ จำนวน ๓ องค์ความรู้ เพื่อจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้


องค์ความรู้

ผู้รับผิดชอบ

๑. การจัดทำและการรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารระดับโครงการ (Project Management)

สน.

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

สบ. (สค.)

๓. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประชาชน

สส.
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สป.วท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา  การจัดประชุมทางวิชาการ การประชุมปรึกษาหารือหรือกิจกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม รวม ๒๙ กิจกรรม ดังนี้


สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

จำนวนกิจกรรม

สน.

๑๑

สส.


ศท.


สบ.


สม.


กพ.


ตน.

ในการนี้เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สบ.(สห.) จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมฯ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน และจัดส่ง สห.สบ. ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สป.วท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ในช่วงต้นเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผล ได้ดังนี้
 
ไฟล์
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)