ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 16296080
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 168
  • Last Registered User: opfy9@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 923
  • Your IP: 54.165.57.161
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก
ปีงบประมาณ: 
2554
รายละเอียด: 
 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้และการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

 

 
ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สป.วท. ครั้งที่ ๑/๑๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. คัดเลือกองค์ความรู้ จำนวน ๓ องค์ความรู้ เพื่อจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้


องค์ความรู้

ผู้รับผิดชอบ

๑. การจัดทำและการรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารระดับโครงการ (Project Management)

สน.

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

สบ. (สค.)

๓. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประชาชน

สส.
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สป.วท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา  การจัดประชุมทางวิชาการ การประชุมปรึกษาหารือหรือกิจกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม รวม ๒๙ กิจกรรม ดังนี้


สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

จำนวนกิจกรรม

สน.

๑๑

สส.


ศท.


สบ.


สม.


กพ.


ตน.

ในการนี้เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สบ.(สห.) จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมฯ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน และจัดส่ง สห.สบ. ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สป.วท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ในช่วงต้นเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผล ได้ดังนี้
 
ไฟล์
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)