ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21175887
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 3.236.121.117
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก
ปีงบประมาณ: 
2554
รายละเอียด: 

 สป.วท. ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑:   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒:  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ใน สป.วท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓:  เรื่องเพื่อทราบ
  ๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ใน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  ๓.๒ ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๔:  เรื่องพิจารณา
  ๔.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
    - แผนที่ ๑ การจัดทำและการรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารระดับโครงการ (Project Management)
    - แผนที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
    - แผนที่ ๓ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประชาชน
  ๔.๒ ผลการดำเนินงานตามแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  ๔.๓ การเข้าร่วมเป็นส่วนราชการนำร่องในโครงการตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (KMA)

โดยสามารถอ่านรายงานการประชุมได้ดังไฟล์ที่แนบ

ไฟล์
เอกสารแนบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี