ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21223451
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก sasikan@mhsri.go.th

           คณะรัฐมนตรีได้มี มติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศภายใน 1 ปี ทั้งนี้ ให้ข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องใช้ระบบของตนเองหรือของภาครัฐภายใน 3 เดือน และให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐต่อไป  ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ    

    

     ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ จึงได้ออกแบบการพัฒนาและแนวทางการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐ และจะเพิ่มระบบงานที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้งานผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

        1. เพื่อเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐทั้งหมดใช้บริการจดหมายล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และดำเนินงานให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐ

        2. เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและการดำเนินงาน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

มติ ครม. [หน้า1] [หน้า2]


เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.mail.go.th

 

เนืองจากตอนนี้ทาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้ดำเนินการใช้ระบบ mail go thai มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะค่ะ ถ้าท่าน ขรก. เจ้าหน้าที่ ทั้งใน สป.วท และ สร.วท มีข้อสงสัยในการใช้ระบบ mail สามารถติดต่้อที่คุณ สุพนิดา (ศท)โทร 3820 

 

 

และท่านปฏิบัติตามคู่มือดังนี้

1. ท่านสามารถ Download คู่มือสำหรับการสำรองข้อมูลผู้ใช้ระบบเมลล์ สำหรับกรณีสำรองข้อมูลของท่านผ่าน Mail Client (IMAP)

 

ข้อมูลจาก http://www.ega.or.th/

 

 

หน่วยงาน: 
ศท.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี