ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 39 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 18979029
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 933
  • Your IP: 18.232.177.219
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 ด้วยโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี พ.ศ.2554 ได้ดำเนินภารกิจเพื่อจัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสำรวจรับฟังความต้องการอันนำไปสู่การผลักดันการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องและสนองความต้องการของชุมชน ให้แก่สมาชิก อสวท. โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรมคือ

1) การสรรหาสมาชิก อสวท.
2) การจัดฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการให้กับสมาชิก
3) การสนับสนุนงบประมาณโครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท.
4) การจัดทำจดหมายข่าว “อสวท. ขอบอก”

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมที่ 1-2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 933 คน ส่วนกิจกรรมที่ 3 โครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. จำนวน 20 โครงการ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 725 คน และในปีพ.ศ. 2554 โครงการ อสวท. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด 2 ด้าน คือ ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผลักดันโดยอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          การดำเนินงานภายใต้โครงการ อสวท. มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นำแนวคิดและหลักการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดกระบวนเรียนรู้อย่างเป็นพลวัตร มีแนวความคิดที่เป็นเหตุ เป็นผล และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตอบสนองความต้องการของสมาชิก อสวท. รวมถึงประชาชน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดการประชุม “รวมพลคน อสวท. ประจำปี พ.ศ.2554” ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินตามภารกิจที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ด้านการสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นสังคมฐานความรู้ และเป็นโอกาสให้สมาชิก อสวท. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งให้การดำเนินงานตามภารกิจประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำเนินการจัดโครงการประชุมรวมพลคน อสวท. ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายสมาชิก อสวท. ที่เข้าร่วมประชุม
2. เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างเครือข่ายสมาชิก อสวท. ที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านทางการนำเสนอผลงานโครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. ประจำปี 2554
3. เพื่อให้เครือข่ายสมาชิก อสวท. ได้มีโอกาสศึกษาดูงานโครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่จังหวัดตรัง และผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง

 รายงานฉบับสมบูรณ์

 

หน่วยงาน: 
สส.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

รายการบล็อกล่าสุด