ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21182720
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.201.99.222
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก
ปีงบประมาณ: 
2556
รายละเอียด: 

สวัสดีพี่น้อง ผองเพื่อน สมาชิก KM ชาว สป.วท. ทุกท่านครับ

วันนี้ผมขอนำเสนอมุมมองใหม่ แต่เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เราคิด นั่นก็คือ

“มุมมองใหม่ของการรักษาวินัย” มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลัก พระธรรมวินัย เพราะเป็นข้อกำหนดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดวินัยได้ โดยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้กำหนดแนวทางการสร้างวินัยไว้ ๓ ประเด็น คือ

๑) จิตใจสะอาด เป็นรากฐานของการเป็นคนดี มีวินัย (น้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติ)

๒) คนดี มีวินัย ใสสะอาด (สถานที่ทำงานสะอาดเรียบร้อย สังคมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ)

๓) สร้างเครือข่ายสมาชิก (ยกย่องคนดี มีวินัย มีคุณธรรม รวมพลังสร้างเครือข่ายส่งเสริมคนดี ป้องกันการทุจริต เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างกิจกรรมร่วมกัน)

จะเห็นว่า วินัยเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างด้านจิตใจเป็นหลัก เพื่อให้หลีกเลี่ยงการกระทำผิดวินัย ในขณะที่วินัยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาทางบวกของความเป็นข้าราชการ ในส่วนที่เป็นนามธรรมของวินัยนั้นจึงเป็นความรู้สึกที่ดีงามที่อยู่ในจิตสำนึกที่ถูกต้อง และอยู่ในหัวใจของคนที่มีวินัย ซึ่งละเอียดอ่อนและมีความคงทนมากว่ารูปธรรม

สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย คือการสร้างจิตสำนึก เพื่อให้รับรู้ว่าผู้กระทำผิดวินัยต้องถูกลงโทษ ส่วนผู้ปฏิบัติตามวินัยจะ ได้รับการยกย่อง นอกจากนี้ ในปัจจุบันการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก็ยังถือเป็นความผิดวินัยด้วยเช่นกัน

วินัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพราะไม่เพียงแต่ต้องการให้คนในองค์กรเป็นคนดีเท่านั้น แต่ยังต้องการให้คนดี ๆ เหล่านั้นช่วยกันสร้างสิ่งที่ดีให้กับองค์กร ที่ตนสังกัดอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า วินัย...เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เราคิด !

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

จิตสำนึกและจิตใต้สำนึก

4

 การทำงาน หากอยู่บนพื้นฐานว่าทำแล้วต้องทำให้ได้เงินเยอะ ๆ ทำแล้วต้องได้ดีกว่าคนอื่น ก็จะทำให้การทำงานเพื่อไปถึงเป้าหมายอย่างที่ว่าไว้ ย่อมจะต้องทำทุกวิถีทาง แต่หากทำงานด้วยใจอยากพัฒนา อยากให้บริการ อยากเห็นผู้อื่นได้รับในส่วนที่จะก่อประโยชน์ ก็จะมุ่งหวังใที่จะให้สิ่งดี ๆ ต่อผู้อื่น  และสอดคล้องกับการสร้างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

อ่านต่อได้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/535177