ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21984966
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.235.195.196
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

ข้อบังคับ ก.พ.
ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราขการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๓๗

                 โดยที่ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจำเป็นต้องทำงานกันหลายฝ่าย  ฉะนั้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดี  สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย  ตลอดจนปฎิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงสมควรให้มีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง  เกียรติคุณ  เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน  อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส  ศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป
                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘(๕) และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๑๕๓๕  จึงออกข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้ดังต่อไปนี้

จรรยาบรรณต่อตนเอง
 ข้อ ๑  ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
 ข้อ ๒  ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้  ก็พึงปฎิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
 ข้อ ๓  ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ และทักษะในการทำงาน  เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
 ข้อ  ๔  ข้าราชการพลเรือนพึงปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาค  และปราศจากอคติ
 ข้อ  ๕  ข้าราชการพลเรือนพึงปฎิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ  รอบคอบ รวดเร็ว ขยัน หมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุสมผล  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ
 ข้อ  ๖  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา  และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
 ข้อ  ๗  ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง  เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฎิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
 ข้อ ๘  ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฎิบัติงาน  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน  ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยทำงาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
 ข้อ  ๙  ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฎิบัติงาน  ขวัญ  กำลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
 ข้อ ๑๐  ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 ข้อ ๑๑  ข้าราชการพลเรือนพึงปฎิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ำใจ  และมนุษยสัมพันธ์อันดี
 ข้อ ๑๒  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อี่นมาเป็นของตน

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
 ข้อ  ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม  เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ  และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฎิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฎิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
 ข้อ  ๑๔  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
 ข้อ  ๑๕  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฎิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย  ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี
 ข้อ  ๑๖  ข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                    ให้ไว้ ณ วันที่        ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๓๗

                                                                                             

(ลงชื่อ )       ชวน  หลีกภัย
                                                                                                            ( นายชวน  หลีกภัย )
                                                                                                                 นายกรัฐมนตรี
                                                                                                                 ประธาน ก.พ.

หมายเหตุ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๑  ตอนที่ ๑๙ ง ลงวันที่ ๘  มีนาคม ๒๕๓๗

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด