ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21219919
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 3.239.112.140
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

ข้อบังคับ ก.พ.
ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราขการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๓๗

                 โดยที่ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจำเป็นต้องทำงานกันหลายฝ่าย  ฉะนั้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดี  สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย  ตลอดจนปฎิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงสมควรให้มีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง  เกียรติคุณ  เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน  อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส  ศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป
                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘(๕) และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๑๕๓๕  จึงออกข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้ดังต่อไปนี้

จรรยาบรรณต่อตนเอง
 ข้อ ๑  ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
 ข้อ ๒  ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้  ก็พึงปฎิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
 ข้อ ๓  ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ และทักษะในการทำงาน  เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
 ข้อ  ๔  ข้าราชการพลเรือนพึงปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาค  และปราศจากอคติ
 ข้อ  ๕  ข้าราชการพลเรือนพึงปฎิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ  รอบคอบ รวดเร็ว ขยัน หมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุสมผล  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ
 ข้อ  ๖  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา  และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
 ข้อ  ๗  ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง  เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฎิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
 ข้อ ๘  ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฎิบัติงาน  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน  ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยทำงาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
 ข้อ  ๙  ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฎิบัติงาน  ขวัญ  กำลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
 ข้อ ๑๐  ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 ข้อ ๑๑  ข้าราชการพลเรือนพึงปฎิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ำใจ  และมนุษยสัมพันธ์อันดี
 ข้อ ๑๒  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อี่นมาเป็นของตน

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
 ข้อ  ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม  เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ  และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฎิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฎิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
 ข้อ  ๑๔  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
 ข้อ  ๑๕  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฎิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย  ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี
 ข้อ  ๑๖  ข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                    ให้ไว้ ณ วันที่        ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๓๗

                                                                                             

(ลงชื่อ )       ชวน  หลีกภัย
                                                                                                            ( นายชวน  หลีกภัย )
                                                                                                                 นายกรัฐมนตรี
                                                                                                                 ประธาน ก.พ.

หมายเหตุ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๑  ตอนที่ ๑๙ ง ลงวันที่ ๘  มีนาคม ๒๕๓๗

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี