ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21986367
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 956
 • Your IP: 3.235.195.196
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | Forums | เรื่องทั่วไป | บทความ/วารสาร
No replies
ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24

ได้เข้าฟังการบรรยายจาก คุณเกริกเกียรติ เอกพจน์ ซึ่งเป้นวิทยากรจาก ก.พ. มาบรรยายให้ฟังเรื่องของ คุณธรรฒ จริยธรรม และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ก็ได้ความรู้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่แน่ใจว่า ความรู้ที่ทุกคนได้รับจะนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ จะปลูกจิตสำนึกได้หรือไม่ การปลูกจิตสำนึกนี้เป็นเรื่องใหญ่ เหมือนดังสุภาษิตที่ว่า ไม่อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก  แต่ก็ดีกว่าไม่ลงมือทำอะไรเลย ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้อทุกคนที่ทำเรื่องนี้ ได้มีกำลังใจทำต่อไปเพื่อ ประเทศไทยใสสะอาด

ต่อไปเป็นเนื้อหาที่พอจะสรุปได้ ดังนี้

ในแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จะต้องมีการปฏิรูปใน 5 ด้าน คือ

 1. การปรับเปลี่ยน บทบาทภารกิจ วิธีการบริหารงานของภาครัฐ
 2. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและการพัสดุ
 3. การปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล
 4. การปรับเปลี่ยนกฏหมาย
 5. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม ได้กำหนดใภรกิจเพื่อการปรับเปลี่ยนไว้ 7 ด้าน คือ

 1. จัดทำค่านิยมสร้างสรรค์ / จรรยาบรรณ
 2. ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่
 3. รณรงค์ ส่งเสริมค่านิยมสร้างสรรค์/จรรยาบรรณ
 4. ปรับปรุงกระบวนการให้รางวัล/ลงโทษ
 5. สร้างฐานข้อมูลเรื่องคอร์รัปชั่น
 6. รณรงค์ลดการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 7. สร้างระบบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

ค่านิยมสร้างสรรค์ ของคุณ ประกอบด้วย

 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง(Moral Courage)
 2. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ(Integrity & Responsibility)
 3. โปร่งใส ตรวจสอบได้(Transparency & Accountability)
 4. ไม่เลือกปฏิบัติ(Nondiscrimination)
 5. มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน(Result & Orientation)

กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง(Moral Courage)

 • ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
 • เสียสละ
 • อดทน
 • ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
 • ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ

ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ(Integrity & Responsibility)

 • ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
 • แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
 • มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ

โปร่งใส ตรวจสอบได้(Transparency & Accountability)

 • ปรับปรุงการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
 • มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได้
 • เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฏหมาย

ไม่เลือกปฏิบัติ(Nondiscrimination)

 • บริการประชาชนด้วยความเสอมภาค เน้านความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง
 • ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ

มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน(Result & Orientation)

 • ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม
 • ใช้ทรัพยากรของราชการให้คุ้มค่า
 • เน้นผลลัพธ์เป้นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด