ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 4 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21910393
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 44.212.99.248
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhsri.go.th

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก ถึงความสำคัญของมาตรฐานสื่อดิจิทัลกับการบริการข้อมูล ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐–๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและการเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           ปัจจุบัน เส้นทางความสำเร็จของการให้บริการข้อมูลดิจิทัล องค์ประกอบสำคัญนั้นเกิดขึ้นจาก การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการกำหนดแนวทางของการจัดทำสื่อดิจิทัล อย่างมีมาตรฐาน อีกทั้ง ในสังคมปัจจุบัน สื่อดิจิทัล นั้น มีรูปแบบต่างๆ จำแนกได้หลายลักษณะ อาทิเช่น สื่อเอกสารดิจิทัล สื่อภาพนิ่ง สื่อเสียง สื่อวิดิทัศน์ เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ เหล่านี้ มีการแลกเปลี่ยนร่วมกัน หากมีการจัดทำหรือจัดเก็บไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือจัดเก็บในรูปแบบที่มีข้อจำกัดต่อการเข้าถึง อาจจะส่งผลให้การสร้างความรู้นั้น ไม่ได้รับการเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ในวงกว้างหรือสูญหายไปได้
 

 

กิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการใช้งานด้าน ICT
“ความสำคัญของมาตรฐานสื่อดิจิทัลกับการบริการข้อมูลของ สป.”
--------------------------------------------------------

๑. หลักการและเหตุผล
          บริบทสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมฐานความรู้ คือ การดึงความรู้จากบุคคล หน่วยงานมาจัดเก็บเป็นระบบระเบียบที่สามารถสืบค้น เข้าใช้งานได้ง่ายโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บความรู้ด้วยไอซีทีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นความรู้ที่จัดเก็บในรูปแบบต่างๆ จึงมีค่าอย่างมาก หากความรู้นั้นจัดเก็บไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือจัดเก็บในรูปแบบที่มีข้อจำกัดต่อการเข้าถึง การสืบค้น จะทำให้ผู้ใช้เรียกใช้งานได้ยาก และอาจจะส่งผลให้ความรู้นั้นไม่ได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในวงกว้างหรือสูญหายไปได้ การจัดเก็บความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัลจึงมีรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงเพื่อมิให้เกิดปัญหาอุปสรรค ต่อการเผยแพร่และการใช้งานของผู้ใช้

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมสื่อสาร เพื่อให้บุคลากร สป. มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำสื่อดิจิทัลอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล ของ สป. ในภาพรวมด้วย

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงาน
๒.๒ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพในหน่วยงาน

๓. เนื้อหา
 ความสำคัญของมาตรฐานสื่อดิจิทัลกับการบริการข้อมูลของ สป.
• เทคโนโลยีกับการเรียนรู้และการสร้างบริการ
• มาตรฐานและการกำหนดมาตรฐาน
• มาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
• มาตรฐานเกี่ยวกับแบบอักษร
• มาตรฐานการบริหารจัดการแฟ้มเอกสารดิจิทัล
• มาตรฐานการสร้างเอกสารดิจิทัล และการจัดการสื่อดิจิทัล

๔. กลุ่มเป้าหมาย
 บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวนประมาณ ๔๕ คน

๕. ระยะเวลา
 วันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐–๑๔.๐๐ น.

๖. สถานที่สัมนา
 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและการเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๗. วิทยากร
 วิทยากรจากส่วนบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศท.สป.
 

 

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

หน่วยงาน: 
ศท.
4.5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4.5 (2 โหวต)

ความคิดเห็น

กำหนดการ
กิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการใช้งานด้านไอซีที

 “ความสำคัญของมาตรฐานสื่อดิจิทัลกับการบริการข้อมุลของ สป.”

วันพุธที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐

 เวลา


กิจกรรม


๐๘:๓๐ - ๐๙:๐๐ น.


ลงทะเบียน


๐๙:๐๐ - ๑๐:๑๕ น.


บรรยายหัวข้อ  - เทคโนโลยีกับการเรียนรู้และการสร้างบริการ


-  

มาตรฐานและการกำหนดมาตรฐาน 


๑๐:๑๕ - ๑๐:๓๐ น.


พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม


๑๐:๓๐ - ๑๒:๐๐น.


บรรยายหัวข้อ  - มาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร


-   

มาตรฐานเกี่ยวกับแบบอักษร


-   

มาตรฐานการบริหารจัดการแฟ้มเอกสารดิจิทัล


๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐น.


พักรับประทานอาหารกลางวัน


๑๓:๐๐ - ๑๔:๐๐น.


บรรยายหัวข้อ  - มาตรฐานการสร้างเอกสารดิจิทัล และการจัดการสื่อดิจิทัล


-   

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถาม