ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21985899
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.235.195.196
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

ฝ่ายเลขาฯของคณะทำงานกลุ่มบริหารที่ส่งถึงประธานและเลขาฯ ของคณะทำงานทุกกลุ่ม เรื่อง การจัดประชุมคณะทำงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน วท. แบบบูรณาการ ให้จัดทำสรุปประเด็นผลการประชุม (เป็นรายข้อ) ให้แก่ฝ่ายเลขาฯคณะทำงานกลุ่มบริหาร ทุกวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ที่มีการประชุม เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อ รมว. วท. ในการประชุมทุกวันจันทร์ และขอรายงานครั้งแรกในวันที่ 4 มค 56 พร้อมทั้งยกตัวอย่างประเด็นเพื่อใช้ในการประชุมฯครั้งแรก ดังนี้
1. องค์ประกอบคณะทำงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่
2. บทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน
3. พิจารณาแนวทางการทำงานของคณะทำงาน

ร่างอำนาจ หน้าที่ของคณะทำงานกลุ่ม R&D
1. บูรณาการข้อมูลวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
2. ร่วมมือกับกลุ่มบูรณาการอื่นๆ ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ประเทศที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบ
3. ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมาย

แนวทางการทำงานร่วมกัน
1. ประชุมคณะทำงานกลุ่ม R&D ร่วมกัน ทุกเดือน
2. ให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน และผลงานที่มีผลกระทบที่สำคัญ
3. ผลงานการส่งมอบระยะสั้น เน้นการรวบรวมข้อมูลเรื่อง แนวทางการทำโซนนิ่งเกษตร และการเพิ่มผลผลิตเกษตร เพิ่มมูลค่าการใช้ที่ดิน การใช้น้ำ การใช้ปุ๋ย การเลือกพันธุ์พืช ในเขตโซนนิ่ง (อาจมีการนัดหารือเพื่อเตรียมข้อมูล)
4. เสนอให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานงานกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน

สำหรับการรวบรวมข้อมูลแนวทางการทำโซนนิ่งภาคเกษตร นางสาวมรกตฯ เสนอให้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง พว. สสนก. สทภอ. เพื่อหารือ และเตรียมข้อมูลร่วมกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบต่อ ร่างหน้าที่คณะทำงานกลุ่ม R&D และแนวทางการทำงานร่วมกัน
 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด