ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21222745
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

ฝ่ายเลขาฯของคณะทำงานกลุ่มบริหารที่ส่งถึงประธานและเลขาฯ ของคณะทำงานทุกกลุ่ม เรื่อง การจัดประชุมคณะทำงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน วท. แบบบูรณาการ ให้จัดทำสรุปประเด็นผลการประชุม (เป็นรายข้อ) ให้แก่ฝ่ายเลขาฯคณะทำงานกลุ่มบริหาร ทุกวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ที่มีการประชุม เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อ รมว. วท. ในการประชุมทุกวันจันทร์ และขอรายงานครั้งแรกในวันที่ 4 มค 56 พร้อมทั้งยกตัวอย่างประเด็นเพื่อใช้ในการประชุมฯครั้งแรก ดังนี้
1. องค์ประกอบคณะทำงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่
2. บทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน
3. พิจารณาแนวทางการทำงานของคณะทำงาน

ร่างอำนาจ หน้าที่ของคณะทำงานกลุ่ม R&D
1. บูรณาการข้อมูลวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
2. ร่วมมือกับกลุ่มบูรณาการอื่นๆ ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ประเทศที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบ
3. ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมาย

แนวทางการทำงานร่วมกัน
1. ประชุมคณะทำงานกลุ่ม R&D ร่วมกัน ทุกเดือน
2. ให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน และผลงานที่มีผลกระทบที่สำคัญ
3. ผลงานการส่งมอบระยะสั้น เน้นการรวบรวมข้อมูลเรื่อง แนวทางการทำโซนนิ่งเกษตร และการเพิ่มผลผลิตเกษตร เพิ่มมูลค่าการใช้ที่ดิน การใช้น้ำ การใช้ปุ๋ย การเลือกพันธุ์พืช ในเขตโซนนิ่ง (อาจมีการนัดหารือเพื่อเตรียมข้อมูล)
4. เสนอให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานงานกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน

สำหรับการรวบรวมข้อมูลแนวทางการทำโซนนิ่งภาคเกษตร นางสาวมรกตฯ เสนอให้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง พว. สสนก. สทภอ. เพื่อหารือ และเตรียมข้อมูลร่วมกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบต่อ ร่างหน้าที่คณะทำงานกลุ่ม R&D และแนวทางการทำงานร่วมกัน
 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี